آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

نام کالا
تولید کننده
نوع قرارداد
قیمت پایانی
بالاترین
عرضه (تن)
قیمت پایه عرضه
تقاضا (تن)
حجم معامله (تن)
تاریخ معامله
تاریخ تحویل
مکان تحویل
پایین ترین
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 52,204 52,204 0 52,204 495 495 1397/04/02 1397/04/03 انبار کارخانه 52,204
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 52,204 52,204 0 52,204 550 550 1397/04/02 1397/04/03 انبار کارخانه 52,204
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 52,204 52,204 0 52,204 792 792 1397/04/02 1397/04/03 انبار کارخانه 52,204
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 52,204 52,204 0 52,204 33 33 1397/03/30 1397/04/03 انبار کارخانه 52,204
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 74,699 74,699 2,000 67,909 9,820 2,000 1397/03/30 1397/04/04 انبار کارخانه 74,699
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 40,636 42,532 2,508 37,128 5,698 2,508 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه 40,400
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 56,383 56,526 836 52,080 2,332 836 1397/03/29 1397/04/26 انبار کارخانه 56,289
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 57,057 57,057 1,507 51,870 4,939 1,507 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه 57,057
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید سلف 68,854 68,854 302/4 68,854 141/12 141/12 1397/03/29 1397/04/13 انبار کارخانه 68,854
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 57,308 57,308 168 52,099 3,507 168 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه 57,308
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 80,957 80,957 0 80,957 20/16 20/16 1397/03/29 1397/03/30 انبار کارخانه 80,957
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 52,204 52,204 1,012 52,204 264 220 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه 52,204
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 77,024 79,588 150 66,000 290 150 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه 75,779
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 68,835 68,835 968 59,857 2,475 968 1397/03/29 1397/04/21 انبار کارخانه 68,835
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 52,204 52,204 660 52,204 110 110 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه 52,204
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 42,109 42,556 1,200 37,128 1,900 1,200 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه 41,995
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 52,204 52,204 0 52,204 66 66 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه 52,204
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی     200 94,221 0 0 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه  
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 57,308 57,308 672 52,099 12,642 672 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه 57,308
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز سلف 73,680 74,819 1,001 71,954 1,177 1,001 1397/03/29 1397/04/12 انبار کارخانه 73,109
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 49,268 50,158 2,002 45,599 3,432 2,002 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه 48,599
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 50,385 50,385 3,300 45,805 12,562 3,300 1397/03/29 1397/04/13 انبار کارخانه 50,385
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله سلف 58,135 58,135 220 52,850 1,430 220 1397/03/29 1397/04/12 انبار کارخانه 58,135
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 79,630 81,149 150 66,000 330 150 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه 79,000
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 72,077 72,077 1,430 62,676 1,859 1,430 1397/03/29 1397/04/21 انبار کارخانه 72,077
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 52,204 52,204 902 52,204 396 308 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه 52,204
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 40,551 41,041 2,508 37,128 3,344 2,508 1397/03/29 1397/04/19 انبار کارخانه 40,209
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 50,292 50,292 2,508 50,292 3,531 1,848 1397/03/29 1397/04/26 انبار کارخانه 50,292
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی     100 94,221 0 0 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه  
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 70,043 70,043 2,409 60,907 4,323 2,409 1397/03/29 1397/04/21 انبار کارخانه 70,043
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 37,849 37,849 0 37,849 44 44 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه 37,849
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 52,897 52,897 800 48,089 8,700 800 1397/03/29 1397/04/19 انبار کارخانه 52,897
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی     201/6 80,957 0 0 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه  
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 68,083 68,219 704 68,000 836 704 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه 68,000
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 52,393 52,393 2,000 47,630 5,770 2,000 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه 52,393
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی     200 69,049 0 0 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه  
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید سلف 68,854 68,854 294 68,854 105 105 1397/03/29 1397/04/13 انبار کارخانه 68,854
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 37,849 37,849 286 37,849 242 242 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه 37,849
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 50,172 50,172 506 50,172 1,529 506 1397/03/29 1397/04/26 انبار کارخانه 50,172
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 76,258 80,189 1,001 71,954 1,507 1,001 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه 75,135
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 53,455 55,519 1,500 51,870 1,920 1,500 1397/03/29 1397/04/26 انبار کارخانه 52,888
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم نقدی 47,179 47,179 407 47,179 165 165 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه 47,179
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 52,897 52,897 1,694 48,089 7,722 1,694 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه 52,897
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 48,729 48,729 0 48,729 11 11 1397/03/29 1397/04/26 انبار کارخانه 48,729
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 39,616 40,035 1,000 36,385 2,060 1,000 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه 39,559
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 48,729 48,729 1,661 48,729 2,156 1,650 1397/03/29 1397/04/26 انبار کارخانه 48,729
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 42,840 43,290 500 40,732 660 500 1397/03/29 1397/04/20 انبار کارخانه 42,699
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال نقدی 57,308 57,308 357 52,099 4,893 357 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه 57,308
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 52,897 52,897 800 48,089 12,440 800 1397/03/29 1397/04/19 انبار کارخانه 52,897
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 47,179 47,179 0 47,179 242 242 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه 47,179
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 80,957 80,957 105 80,957 105 105 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه 80,957
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 63,102 63,222 100 63,000 110 100 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه 63,059
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی 45,719 46,555 176 45,599 275 176 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه 45,599
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی     70 110,607 0 0 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه  
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی 37,292 37,589 900 37,128 1,180 900 1397/03/29 1397/04/03 انبار کارخانه 37,185
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 52,204 52,204 0 52,204 44 44 1397/03/28 1397/04/02 انبار کارخانه 52,204
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 57,308 57,308 924 52,099 4,158 924 1397/03/28 1397/04/02 انبار کارخانه 57,308
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی 63,567 63,567 200 57,789 700 200 1397/03/28 1397/04/02 انبار کارخانه 63,567
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 63,567 63,567 420 57,789 6,048 420 1397/03/28 1397/04/02 انبار کارخانه 63,567
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی نقدی 57,789 57,789 110 57,789 110 110 1397/03/28 1397/04/02 انبار کارخانه 57,789
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 52,204 52,204 1,100 52,204 352 264 1397/03/28 1397/04/02 انبار کارخانه 52,204
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 72,764 74,699 2,000 67,909 3,660 2,000 1397/03/28 1397/04/02 انبار کارخانه 72,019
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 70,043 70,043 0 70,043 110 110 1397/03/28 1397/04/11 انبار کارخانه 70,043
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 63,567 63,567 770 57,789 5,368 770 1397/03/28 1397/04/02 انبار کارخانه 63,567
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم سلف 62,438 63,567 1,430 57,789 3,256 1,430 1397/03/28 1397/04/16 انبار کارخانه 62,039
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 48,859 49,200 480 46,400 696 480 1397/03/28 1397/04/02 انبار کارخانه 48,520
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 57,308 57,308 1,000 52,099 4,860 1,000 1397/03/28 1397/04/02 انبار کارخانه 57,308
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 51,873 52,897 480 48,089 1,536 480 1397/03/28 1397/04/02 انبار کارخانه 51,559
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند نقدی     300 57,789 0 0 1397/03/28 1397/04/02 انبار کارخانه  
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند نقدی 57,308 57,308 50 52,099 290 50 1397/03/28 1397/04/02 انبار کارخانه 57,308
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند سلف 57,308 57,308 500 52,099 2,480 500 1397/03/28 1397/04/11 انبار کارخانه 57,308
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 57,308 57,308 2,992 52,099 15,334 2,992 1397/03/28 1397/04/02 انبار کارخانه 57,308
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 80,957 80,957 0 80,957 40/32 40/32 1397/03/28 1397/03/30 انبار کارخانه 80,957
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 66,433 66,433 110 60,394 1,606 110 1397/03/28 1397/04/02 انبار کارخانه 66,433
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم سلف 58,279 58,609 880 57,789 990 880 1397/03/28 1397/04/09 انبار کارخانه 57,790
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 57,057 57,057 1,440 51,870 5,688 1,440 1397/03/28 1397/04/02 انبار کارخانه 57,057
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 63,567 63,567 210 57,789 4,305 210 1397/03/28 1397/04/02 انبار کارخانه 63,567
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 50,385 50,385 480 45,805 1,872 480 1397/03/28 1397/04/02 انبار کارخانه 50,385
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار نقدی 52,200 52,222 50 52,099 60 50 1397/03/28 1397/04/02 انبار کارخانه 52,110
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 57,308 57,308 504 52,099 1,218 504 1397/03/28 1397/04/02 انبار کارخانه 57,308
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی نقدی 57,789 57,789 105 57,789 42 21 1397/03/28 1397/04/02 انبار کارخانه 57,789
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 50,385 50,385 1,200 45,805 5,800 1,200 1397/03/28 1397/04/02 انبار کارخانه 50,385
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 60,943 62,222 220 57,789 396 220 1397/03/28 1397/04/02 انبار کارخانه 60,422
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 57,789 57,789 0 57,789 84 84 1397/03/28 1397/04/02 انبار کارخانه 57,789
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند سلف 57,308 57,308 800 52,099 5,740 800 1397/03/28 1397/04/11 انبار کارخانه 57,308
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 57,308 57,308 315 52,099 1,197 315 1397/03/28 1397/04/02 انبار کارخانه 57,308
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 68,835 68,835 198 68,835 154 154 1397/03/27 1397/04/11 انبار کارخانه 68,835
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 68,835 68,835 0 68,835 44 44 1397/03/27 1397/04/11 انبار کارخانه 68,835
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان سلف     35/2 122,200 0 0 1397/03/27 1397/04/10 شاد آباد  
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 52,897 52,897 100 52,897 100 100 1397/03/27 1397/04/21 انبار کارخانه 52,897
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان نقدی     67/5 170,000 0 0 1397/03/27 1397/03/30 انبار کارخانه  
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 70,043 70,043 506 70,043 418 330 1397/03/27 1397/04/11 انبار کارخانه 70,043
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 52,897 52,897 100 52,897 100 100 1397/03/27 1397/04/21 انبار کارخانه 52,897
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 50,811 50,811 352 50,811 352 352 1397/03/27 1397/04/11 انبار کارخانه 50,811
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 70,043 70,043 0 70,043 66 66 1397/03/27 1397/04/11 انبار کارخانه 70,043
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 74,634 74,634 300 74,634 60 60 1397/03/27 1397/04/02 انبار کارخانه 74,634
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 37,849 37,849 220 37,849 154 154 1397/03/27 1397/03/30 انبار کارخانه 37,849
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی 80,957 80,957 1,008 80,957 141/12 141/12 1397/03/27 1397/03/30 انبار کارخانه 80,957
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی (مچینگ) 74,634 74,634 0 74,634 140 140 1397/03/27 1397/04/02 انبار کارخانه 74,634
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 72,077 72,077 0 72,077 99 99 1397/03/27 1397/04/11 انبار کارخانه 72,077
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 75,497 75,497 504 75,497 105 105 1397/03/27 1397/03/30 انبار کارخانه 75,497
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 84,439 84,439 100 76,126 200 100 1397/03/27 1397/04/02 انبار کارخانه 84,439
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف     22 154,200 0 0 1397/03/27 1397/04/10 شاد آباد  
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 50,292 50,292 440 50,292 440 440 1397/03/27 1397/04/11 انبار کارخانه 50,292
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 83,289 83,289 100 76,126 240 100 1397/03/27 1397/04/02 انبار کارخانه 83,289
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 72,077 72,077 297 72,077 198 198 1397/03/27 1397/04/11 انبار کارخانه 72,077