آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
بالاترین
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
تاریخ معامله
 
تاریخ تحویل
 
مکان تحویل
 
پایین ترین
 
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز نقدی 103,166 103,166 100 103,166 20 20 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 103,166
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 101,925 108,849 1,008 53,580 2,904 1,008 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 100,579
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 98,457 106,029 1,008 47,565 2,424 1,008 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 95,579
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 52,250 52,250 1,488 52,250 1,008 960 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 52,250
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 98,859 107,777 1,210 53,580 2,574 1,210 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 95,999
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 99,239 106,899 1,200 53,385 3,096 1,200 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 96,093
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 61,910 61,910 110 61,910 110 88 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 61,910
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 138,853 142,141 105 54,980 315 105 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 136,000
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 92,164 95,890 1,000 48,767 2,750 1,000 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 91,222
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 97,822 123,035 500 87,882 610 500 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 87,884
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی نقدی 107,165 115,209 105 58,214 399 105 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 102,899
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 52,250 52,250 800 52,250 820 800 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 52,250
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 134,618 136,239 924 52,250 1,869 924 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 130,625
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 114,955 130,000 1,001 72,646 2,002 1,001 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 111,188
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 139,633 145,000 210 59,474 819 210 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 136,555
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 147,567 162,309 150 73,100 330 150 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 140,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 97,284 99,995 1,104 53,452 4,032 1,104 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 95,555
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 52,250 52,250 1,562 52,250 1,474 1,474 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 52,250
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی نقدی 68,886 78,999 210 60,944 252 210 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 65,215
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 73,100 73,100 120 73,100 30 30 1397/06/26 1397/07/01 تهران 73,100
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 100,417 106,669 800 47,487 4,980 800 1397/06/26 1397/07/09 انبار کارخانه 98,629
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 124,033 144,445 1,100 52,250 2,112 1,100 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 107,631
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 95,484 105,209 200 69,767 315 200 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 90,009
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 155,438 163,339 100 73,100 360 100 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 145,899
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی نقدی 107,154 110,599 84 58,214 210 84 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 105,009
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 111,227 115,239 495 69,767 1,716 495 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 108,484
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 139,363 143,399 168 58,214 693 168 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 135,977
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 56,460 61,509 200 52,250 260 200 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 53,689
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 127,089 134,999 525 52,250 1,323 525 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 122,009
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند سلف 104,032 115,009 1,000 64,160 4,720 1,000 1397/06/26 1397/07/09 انبار کارخانه 101,709
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 98,211 113,968 1,008 47,487 3,384 1,008 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 95,129
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون سلف 96,666 123,885 3,014 61,920 5,588 3,014 1397/06/26 1397/07/10 انبار کارخانه 91,099
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 98,510 105,000 220 58,214 528 220 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 93,332
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 57,468 71,678 525 52,250 693 525 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 55,299
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 52,250 52,250 2,046 52,250 1,188 1,166 1397/06/26 1397/07/01 انبار کارخانه 52,250
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند سلف (مچینگ) 59,544 59,544 0 59,544 20 20 1397/06/25 1397/07/17 انبار کارخانه 59,544
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 54,164 54,164 0 54,164 22 22 1397/06/21 1397/06/25 انبار کارخانه 54,164
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند سلف (مچینگ) 59,544 59,544 0 59,544 20 20 1397/06/21 1397/07/17 انبار کارخانه 59,544
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 53,731 53,731 0 53,731 180 180 1397/06/21 1397/07/10 انبار کارخانه 53,731
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 53,536 53,536 0 53,536 11 11 1397/06/21 1397/06/25 انبار کارخانه 53,536
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 53,731 53,731 0 53,731 20 20 1397/06/20 1397/07/10 انبار کارخانه 53,731
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 38,742 38,742 2,002 38,742 1,804 1,804 1397/06/20 1397/07/10 انبار کارخانه 38,742
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 63,961 63,961 1,870 60,916 9,801 1,870 1397/06/20 1397/07/17 انبار کارخانه 63,961
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 54,936 54,936 500 52,320 2,900 500 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 54,936
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 54,936 54,936 210 52,320 1,323 210 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 54,936
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی 46,920 46,920 506 46,920 198 176 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 46,920
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 67,549 67,549 55 64,333 143 55 1397/06/20 1397/07/17 انبار کارخانه 67,549
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 40,679 40,679 2,000 38,742 2,280 2,000 1397/06/20 1397/07/18 انبار کارخانه 40,679
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 76,764 76,764 759 73,109 1,507 759 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 76,764
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف     748 63,812 0 0 1397/06/20 1397/07/17 انبار کارخانه  
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 53,731 53,731 0 53,731 24 24 1397/06/20 1397/06/24 انبار کارخانه 53,731
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 51,838 51,838 1,000 49,370 1,420 1,000 1397/06/20 1397/07/10 انبار کارخانه 51,838
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان نقدی (مچینگ) 42,432 42,432 0 42,432 220 220 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 42,432
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی 39,590 39,590 220 39,590 22 22 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 39,590
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند سلف 59,544 59,544 1,500 59,544 1,460 1,460 1397/06/20 1397/07/17 انبار کارخانه 59,544
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 51,838 51,838 1,000 49,370 1,940 1,000 1397/06/20 1397/07/17 انبار کارخانه 51,838
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 62,237 62,237 2,000 59,274 3,270 2,000 1397/06/20 1397/07/01 انبار کارخانه 62,237
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 54,936 54,936 210 52,320 840 210 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 54,936
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان نقدی 42,432 42,432 500 42,432 280 280 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 42,432
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز نقدی 104,300 104,300 100 104,300 40 40 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 104,300
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی     110 49,370 0 0 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه  
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 61,198 61,198 210 58,284 1,785 210 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 61,198
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 51,418 51,418 750 48,970 1,110 750 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 51,418
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی     506 53,536 0 0 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه  
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 46,920 46,920 0 46,920 330 330 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 46,920
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 54,936 54,936 210 52,320 1,323 210 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 54,936
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 53,536 53,536 1,485 53,536 649 649 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 53,536
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی     330 39,406 0 0 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه  
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 54,936 54,936 756 52,320 1,827 756 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 54,936
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 39,865 39,865 500 37,967 800 500 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 39,865
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 38,742 38,742 0 38,742 132 132 1397/06/20 1397/07/10 انبار کارخانه 38,742
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 53,536 53,536 0 53,536 22 22 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 53,536
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 93,290 93,290 100 88,848 380 100 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 93,290
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی نقدی 61,198 61,198 105 58,284 420 105 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 61,198
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 53,731 53,731 2,000 53,731 1,830 1,800 1397/06/20 1397/07/10 انبار کارخانه 53,731
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 57,802 57,802 105 55,050 882 105 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 57,802
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 49,861 49,861 800 47,487 1,000 800 1397/06/20 1397/07/03 انبار کارخانه 49,861
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 59,871 59,871 1,276 59,871 1,122 1,122 1397/06/20 1397/07/17 انبار کارخانه 59,871
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 49,861 49,861 2,800 47,487 6,710 2,800 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 49,861
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 77,122 77,122 50 73,450 420 50 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 77,122
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 49,370 49,370 770 49,370 242 242 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 49,370
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 39,590 39,590 0 39,590 22 22 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 39,590
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی نقدی 61,198 61,198 105 58,284 420 105 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 61,198
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 50,210 50,210 110 50,210 88 88 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 50,210
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 49,370 49,370 814 49,370 132 132 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 49,370
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 49,370 49,370 704 49,370 110 110 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 49,370
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 73,985 73,985 209 70,462 737 209 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 73,985
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 49,370 49,370 0 49,370 44 44 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 49,370
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 39,865 39,865 500 37,967 620 500 1397/06/20 1397/07/03 انبار کارخانه 39,865
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 61,633 61,633 407 61,633 429 407 1397/06/20 1397/07/17 انبار کارخانه 61,633
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم سلف 64,311 64,311 3,498 61,249 4,950 3,498 1397/06/20 1397/07/05 انبار کارخانه 64,311
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم سلف 49,266 49,266 1,012 46,920 2,134 1,012 1397/06/20 1397/07/05 انبار کارخانه 49,266
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 59,871 59,871 0 59,871 154 154 1397/06/20 1397/07/17 انبار کارخانه 59,871
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 61,198 61,198 168 58,284 1,323 168 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 61,198
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 53,536 53,536 990 53,536 132 110 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 53,536
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف     726 65,665 0 0 1397/06/20 1397/07/17 انبار کارخانه  
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 38,742 38,742 1,012 38,742 902 880 1397/06/20 1397/07/10 انبار کارخانه 38,742
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند سلف 67,754 67,754 1,000 64,528 1,420 1,000 1397/06/20 1397/07/03 انبار کارخانه 67,754
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 62,491 62,491 1,155 59,516 2,717 1,155 1397/06/20 1397/07/17 انبار کارخانه 62,491
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 38,742 38,742 0 38,742 198 198 1397/06/20 1397/07/10 انبار کارخانه 38,742
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 62,521 62,521 105 59,544 693 105 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 62,521
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 40,679 40,679 2,992 38,742 3,872 2,992 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 40,679
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 54,936 54,936 504 52,320 2,415 504 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 54,936
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 54,164 54,164 220 54,164 198 198 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 54,164
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 54,936 54,936 300 52,320 1,240 300 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 54,936
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 60,551 60,551 1,595 57,668 4,334 1,595 1397/06/20 1397/07/17 انبار کارخانه 60,551
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 73,985 73,985 200 70,462 230 200 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 73,985
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 43,778 43,778 1,012 41,694 1,408 1,012 1397/06/20 1397/06/25 انبار کارخانه 43,778