اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا

تاریخ عرضه نام کالا نماد نوع بسته بندی مشخصات کالای قابل عرضه تولید کننده عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه (تن) حداقل عرضه قیمت پایه(ریال) حداقل قیمت پایه مکان تحویل نوع معامله سررسید تحویل حداکثر افزایش عرضه واحد پایه تخصیص حداقل خرید حداقل خرید جهت کشف نرخ حداکثر خرید در صورت وجود حداقل قیمت مجاز حداکثر قیمت مجاز خطای مجاز تحویل نوع تسویه حداقل تغییر قیمت سفارش نحوه عرضه روش خرید
بانک ملت 1396/12/27 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 PTC-PETBG785J-00 جامبوبگ صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/ فروش اعتباری فقط به صورت اعتبارات اسنادی داخلی/صبح روز عرضه شرکتهای متقاضی خرید اعتباری بایستی به تجارت صنعت تعهد ارائه اعتباراسنادی ارائه نمایند/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله و پس ازآن مشمول هزینه انبارداری می شود./نماد BG785 نام تجاری گرید BG780N می باشد. پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 396 50 57,118 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/15 0 11 11 20 396 1 62829 5 نقدی / اعتباری 1 عمده بلند مدت
بانک ملت 1396/12/27 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 PTC-PETTGSUB645J-00 جامبوبگ صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/ فروش اعتباری فقط به صورت اعتبارات اسنادی داخلی/صبح روز عرضه شرکتهای متقاضی خرید اعتباری بایستی به تجارت صنعت تعهد ارائه اعتباراسنادی ارائه نمایند/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله و پس ازآن مشمول هزینه انبارداری می شود./نماد TG-SB645 نام تجاری گرید TG-SB640N می باشد. پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 220 50 50,446 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/15 0 11 11 20 220 1 55490 5 نقدی / اعتباری 1 عمده بلند مدت
بانک ملت 1396/12/27 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 PTC-PETTG645J-00 جامبوبگ صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/ فروش اعتباری فقط به صورت اعتبارات اسنادی داخلی/صبح روز عرضه شرکتهای متقاضی خرید اعتباری بایستی به تجارت صنعت تعهد ارائه اعتباراسنادی ارائه نمایند/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله و پس ازآن مشمول هزینه انبارداری می شود./نماد TG645 نام تجاری گرید TG640N می باشد. پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 242 50 49,257 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/15 0 11 11 20 242 1 54182 5 نقدی / اعتباری 1 عمده بلند مدت
بانک ملت 1396/12/27 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 PTC-PETBG821J-00 جامبوبگ صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/ فروش اعتباری فقط به صورت اعتبارات اسنادی داخلی/صبح روز عرضه شرکتهای متقاضی خرید اعتباری بایستی به تجارت صنعت تعهد ارائه اعتباراسنادی ارائه نمایند/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله و پس ازآن مشمول هزینه انبارداری می شود./نماد BG821 نام تجاری گرید BG820S می باشد. پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 220 50 61,792 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/15 0 11 11 20 220 1 67971 5 نقدی / اعتباری 1 عمده بلند مدت
بانک ملت 1396/12/27 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 PTC-PETBG781J-00 جامبوبگ صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/ فروش اعتباری فقط به صورت اعتبارات اسنادی داخلی/صبح روز عرضه شرکتهای متقاضی خرید اعتباری بایستی به تجارت صنعت تعهد ارائه اعتباراسنادی ارائه نمایند/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله و پس ازآن مشمول هزینه انبارداری می شود./نماد BG781 نام تجاری گرید BG780S می باشد. پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 132 50 58,886 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/15 0 11 11 20 132 1 64774 5 نقدی / اعتباری 1 عمده بلند مدت
مفید 1396/12/27 پلی وینیل کلراید E6834 ARCO-PVCE6834PP-00 پالت پلاستیکی فقط شرکتهای زیر مجموعه اتحادیه چرم و طبق قرارداد سه جانبه منعقده امکان خرید دارند.تحویل ماهشهر، نرخ فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار می‌باشد. با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ، از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد ویژه و اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. پتروشیمی اروند پتروشیمی اروند 66 50 44,874 1 انبار کارخانه نقدی 1397/01/06 0 22 22 20 66 1 53848 5 نقدی / اعتباری 1 عمده بلند مدت
بانک صنعت و معدن 1396/12/27 پلی استایرن معمولی 1551 PTJP-PSGPPSG1551PP-00 پالت پلاستیکی 1- تحویل در انبار فروشنده واقع در عسلویه صورت می پذیرد. 2 - درصورت عدم برداشت کالا تا 5 روز کاری پس از تسویه بورسی، 3 درصد هزینه انبارداری نسبت به کالای باقیمانده به صورت روزشمار محاسبه و دریافت می گردد. 3 - با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ويژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. پتروشیمیایی تخت جمشید پارس پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه 500 25 69,195 1 انبار کارخانه نقدی 1397/01/06 0 5 5 10 500 1 207585 5 نقدی 1 عمده عادی
پیشگامان بهپرور 1396/12/27 پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE SAPE-PSSEFINEJ-00 جامبوبگ 1-نوع بسته بندی جامبوبگ 800kg می باشد. 2-عرضه به صورت نگهداری وجه می باشد.لطفاً پس از تحویل کامل کالا توسط فروشنده نسبت به ارسال نامه آزادسازی وجه اقدام فرمایید. شرکت پلی استایرن انبساطی سهند صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند 200 25 35,000 1 انبار کارخانه نقدی 1397/01/06 0 25 25 10 200 1 105000 5 نقدی 1 عمده عادی
پیشگامان بهپرور 1396/12/27 پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 SAPE-PSSE350J-00 جامبوبگ 1-نوع بسته بندی جامبوبگ 800kg می باشد. 2-عرضه به صورت نگهداری وجه می باشد.لطفاً پس از تحویل کامل کالا توسط فروشنده نسبت به ارسال نامه آزادسازی وجه اقدام فرمایید. شرکت پلی استایرن انبساطی سهند صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند 500 25 68,880 1 انبار کارخانه نقدی 1397/01/06 0 20 20 10 500 1 206640 5 نقدی 1 عمده عادی
پیشگامان بهپرور 1396/12/27 پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 SAPE-PSSE250J-00 جامبوبگ 1-نوع بسته بندی جامبوبگ 800kg می باشد. 2-عرضه به صورت نگهداری وجه می باشد.لطفاً پس از تحویل کامل کالا توسط فروشنده نسبت به ارسال نامه آزادسازی وجه اقدام فرمایید. شرکت پلی استایرن انبساطی سهند صنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند 500 25 69,790 1 انبار کارخانه نقدی 1397/01/06 0 20 20 10 500 1 209370 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک کشاورزی 1396/12/27 اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-603 بشکه خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد. با مسئولیت شرکت تجارت صنعت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد.محل تحویل انبار شاد آباد تهران به آدرس: جاده قدیم کرج، میدان شیر پاستوریزه، شادآباد، خیابان 17 شهریور تقاطع عبدالرحیمی، روبروی تهران بتون، انبار شرکت بازرگانی پتروشیمی می باشد. بسته بندی بشکه همراه با پالت چوبی است.برای محصول اپوکسی رزین مایع و جامد در محلول هزینه حمل 1000 ریال و هزینه بشکه و پالت و بسته بندی 4800 ریال به ازای هر کیلوگرم بر عهده مشتری می باشد. پتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 60 20 104,200 1 شاد آباد سلف 1397/01/15 0 5 5 10 60 1 114620 5 نقدی 1 عمده عادی
مفید 1396/12/27 پلی استایرن انبساطی R200 ENPC-PSSER200J-00 جامبوبگ درصورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی، 3% هزینه انبارداری نسبت به کالای باقیمانده بصورت روز شمار محاسبه و دریافت می‌گردد. عرضه بصورت نگهداری وجه می‌باشد. توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 25 71,000 1 انبار کارخانه نقدی 1397/01/06 0 10 10 10 200 1 213000 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک کشاورزی 1396/12/27 اپوکسی رزین مایع E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-603 بشکه خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد. با مسئولیت شرکت تجارت صنعت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد.محل تحویل انبار شاد آباد تهران به آدرس: جاده قدیم کرج، میدان شیر پاستوریزه، شادآباد، خیابان 17 شهریور تقاطع عبدالرحیمی، روبروی تهران بتون، انبار شرکت بازرگانی پتروشیمی می باشد. بسته بندی بشکه همراه با پالت چوبی است.برای محصول اپوکسی رزین مایع هزینه حمل 1000 ریال و هزینه بشکه و پالت و بسته بندی 4800 ریال به ازای هر کیلوگرم بر عهده مشتری می باشد. پتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 80 20 144,200 1 شاد آباد سلف 1397/01/15 0 5 5 10 80 1 158620 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک ملت 1396/12/27 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 IPC-LDLF0200PP-00 پالت پلاستیکی مربوط به شرکت هایی می باشند که براساس مجوزکارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولیددارای قراردادفی مابین هستند/مهلت حمل تا 7 روزپس از صدورحواله و پس از آن مشمول هزینه انبارداری می باشد/با مسئولیت شرکت تجارت صنعت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد./صبح روزعرضه شرکت های متقاضی خرید اعتباری بایستی به شرکت تجارت صنعت تعهد ارائه اعتبار اسنادی ارائه نماینددر غیراینصورت امکان تاییداعتبار وجودنخواهد داشت./به اطلاع رسانده میشودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود./ پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندر امام 80 50 52,885 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/15 0 10 10 20 80 1 58173 5 نقدی / اعتباری 1 عمده خاص
بانک کشاورزی 1396/12/27 پلی کربنات 0710 KZPC-PGPC0710ZP-00 پالت چوبی نوع بسته بندی کیسه همراه با پالت - با توجه به اینکه وزن هر پالت 1250 کیلو می باشد،مشتری باید مابه التفاوت آن را با مجتمع تسویه نماید.خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. پتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 54 40 160,000 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/15 0 18 18 16 54 1 176000 5 نقدی 1 عمده عادی
مفید 1396/12/27 پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ENPC-PSSEF200J-00 جامبوبگ درصورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی، 3% هزینه انبارداری نسبت به کالای باقیمانده بصورت روز شمار محاسبه و دریافت می‌گردد. عرضه بصورت نگهداری وجه می‌باشد. توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 25 72,662 1 انبار کارخانه نقدی 1397/01/06 0 10 10 10 200 1 217986 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک ملت 1396/12/27 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 IPC-LDLH0075PP-00 پالت پلاستیکی مربوط به شرکت هایی می باشند که براساس مجوزکارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولیددارای قراردادفی مابین هستند/مهلت حمل تا 7 روزپس از صدورحواله و پس از آن مشمول هزینه انبارداری می باشد/با مسئولیت شرکت تجارت صنعت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد./صبح روزعرضه شرکت های متقاضی خرید اعتباری بایستی به شرکت تجارت صنعت تعهد ارائه اعتبار اسنادی ارائه نماینددر غیراینصورت امکان تاییداعتبار وجودنخواهد داشت./به اطلاع رسانده میشودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود./ پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندر امام 100 50 54,810 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/15 0 10 10 20 100 1 60291 5 نقدی / اعتباری 1 عمده خاص
بانک ملت 1396/12/27 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 IPC-HDHB0035PP-00 پالت پلاستیکی مربوط به شرکت هایی می باشند که براساس مجوزکارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولیددارای قراردادفی مابین هستند/مهلت حمل تا 7 روزپس از صدورحواله و پس از آن مشمول هزینه انبارداری می باشد/با مسئولیت شرکت تجارت صنعت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد./صبح روزعرضه شرکت های متقاضی خرید اعتباری بایستی به شرکت تجارت صنعت تعهد ارائه اعتبار اسنادی ارائه نماینددر غیراینصورت امکان تاییداعتبار وجودنخواهد داشت./به اطلاع رسانده میشودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود./ پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندر امام 60 50 56,288 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/15 0 10 10 20 60 1 61916 5 نقدی / اعتباری 1 عمده خاص
مفید 1396/12/27 پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ENPC-PSSEF100J-00 جامبوبگ درصورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی، 3% هزینه انبارداری نسبت به کالای باقیمانده بصورت روز شمار محاسبه و دریافت می‌گردد. عرضه بصورت نگهداری وجه می‌باشد. توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 25 72,662 1 انبار کارخانه نقدی 1397/01/06 0 10 10 10 200 1 217986 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک ملت 1396/12/27 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 PTC-PETBG825J-00 جامبوبگ صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/ فروش اعتباری فقط به صورت اعتبارات اسنادی داخلی/صبح روز عرضه شرکتهای متقاضی خرید اعتباری بایستی به تجارت صنعت تعهد ارائه اعتباراسنادی ارائه نمایند/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله و پس ازآن مشمول هزینه انبارداری می شود./نماد BG825 نام تجاری گرید BG820N می باشد. پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 396 50 59,968 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/15 0 11 11 20 396 1 65964 5 نقدی / اعتباری 1 عمده بلند مدت
باهنر 1396/12/26 پلی وینیل کلراید S65 APCO-PVCS65WP-00 پالت چوبی عدم بارگیری در موعد مقرر موجب اعمال جریمه انبارداری بر اساس مقررات پتروشیمی آبادان خواهد شد. خریدار موظف است باربری خود را در سربرگ شرکت به پتروشیمی آبادان بشماره 06153260190 فکس کند. پتروشیمی آبادان پتروشیمی آبادان 500 50 41,550 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/24 0 20 20 20 500 1 49860 5 نقدی 1 عمده عادی
رضوی 1396/12/26 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 TJPC-DSBR1712RWP-00 پالت چوبی فروش اعتباری.30% نقد + چهار چک یک ماهه. مبلغ1614 ريال به ازای هر کیلوگرم هزینه بسته بندی به قیمت پایه فروش اضافه می گردد. ماهیانه یک درصد برای مانده وجه هزینه مالی دریافت میشود. وزن هر پالت 1260 کیلوگرم پتروشیمی تخت جمشید صنایع پتروشیمی تخت جمشید 240 16 65,904 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/12 0 16 16 16 240 1 72494 5 نقدی / اعتباری 1 عمده عادی
رضوی 1396/12/26 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 TJPC-DSBR1712MP-00 پالت فلزی مخصوص شرکت های تایر سازی. فروش اعتباری 20%نقد + چهار چک یک ماهه. مبلغ10000000ریال چک تضمین بدون تاریخ بابت ودیعه پالت فلزی ارائه گردد. ماهیانه یک درصد برای مانده وجه هزینه مالی دریافت میشود. پتروشیمی تخت جمشید صنایع پتروشیمی تخت جمشید 210 50 65,904 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/12 0 21 21 20 210 1 72494 5 نقدی / اعتباری 1 عمده عادی
خبرگان سهام 1396/12/26 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 PTC-PETTG645J-00 جامبوبگ سلف 15روزه/تسویه نقدی/ اعتباری (اعتبار اسنادی و ضمانت نامه)با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران و مشتریان میرساند که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار آزاد نمیباشند. در صورت مشاهده موارد نقض، حواله های شرکت های مذکور متوقف و کد پتروشیمی شان مسدود خواهد شد/ خریداران موظف اند ظرف یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر اینصورت هزینه انبارداری به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد/نماد TG-645نام تجاری گرید TG-640Nبوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG-640N میباشد. پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 506 50 47,644 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/12 264 11 11 20 506 1 52408 5 نقدی / اعتباری 1 عمده عادی
پگاه یاوران نوین 1396/12/26 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 IPC-LSBR1502WP-00 پالت چوبی اعتباری 4 ماهه ماهیانه 1.5 درصد-خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد- با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-گواهینامه معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادره از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال 96 2-گواهینامه استقرار و مجوز فعالیت در مناطق آزاد و ویژه معتبر تا پایان سال96 3- مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده دوره منتهی به تابستان96 4-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی -شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندر امام 550 20 70,025 1 انبار کارخانه نقدی 1397/01/05 0 22 22 20 550 1 77027 5 نقدی / اعتباری 1 عمده عادی
خبرگان سهام 1396/12/26 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD PTC-PETTG641MODJ-00 جامبوبگ سلف 15روزه/ تسویه نقدی/اعتباری/ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران و مشتریان میرساند که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار آزاد نمیباشند. در صورت مشاهده موارد نقض، حواله های شرکت های مذکور متوقف و کد پتروشیمی شان مسدود خواهد شد/ خریداران موظف اند ظرف یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر اینصورت هزینه انبارداری به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد/ مهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبارداری میباشد/ نماد TG-M0D (641 نام تجاری گرید TG-MOD( 640)S بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG-MOD( 640)S میباشد. پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 506 50 49,248 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/12 1496 11 11 20 506 1 54172 5 نقدی / اعتباری 1 عمده عادی
خبرگان سهام 1396/12/26 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 PTC-PETTGSUB645J-00 جامبوبگ سلف 15روزه/تسویه نقدی/اعتباری ( اعتبار اسنادی و ضمانت نامه)/ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران و مشتریان میرساند که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار آزاد نمیباشند. در صورت مشاهده موارد نقض، حواله های شرکت های مذکور متوقف و کد پتروشیمی شان مسدود خواهد شد/ خریداران موظف اند ظرف یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر اینصورت هزینه انبارداری به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد/نماد TG-SB-645نام تجاری گرید TG-SB-(640)Nبوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG-SB-(640)N میباشد/ پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 506 50 49,555 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/12 1056 11 11 20 506 1 54510 5 نقدی / اعتباری 1 عمده عادی
رضوی 1396/12/26 پلی بوتادین رابر1220 TJPC-PBR1220MP-00 پالت فلزی فروش اعتباری 20درصد نقد+چهار چک یک ماهه. مبلغ10000000ریال چک تضمین بدون تاریخ بابت ودیعه پالت فلزی ارائه گردد.ماهیانه یک درصد برای مانده وجه هزینه مالی دریافت می شود.مخصوص شرکت های تایر سازی پتروشیمی تخت جمشید صنایع پتروشیمی تخت جمشید 210 50 75,057 1 انبار کارخانه نقدی 1397/01/05 0 21 21 20 210 1 82562 5 نقدی / اعتباری 1 عمده عادی
فارابی 1396/12/22 پلی وینیل کلراید E6834 ARCO-PVCE6834PP-00 پالت پلاستیکی ملاحظات و شرایط ویژه:تحویل فوری بعد از صدور حواله می باشند.شایان ذکر است شماره حساب 5777777784 بانک ملت نزد شعبه مستقل مرکزی به منظور واریز وجوه مالیات برارزش افزوده اعلام میگردد. فروش اعتباری فقط با ارائه ضمانت بانکی معتبر امکان پذیر میباشد.با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده میباشند. نرخ های فروش براساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار میباشد. پتروشیمی اروند پتروشیمی اروند 220 50 44,874 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/27 0 22 22 20 220 1 53848 5 نقدی / اعتباری 1 عمده عادی
تدبیرگران فردا 1396/12/22 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی GBPC-ABS75NWP-00 پالت چوبی پالت چوبی.هر پالت حاوی 50 کیسه 25 کیلوگرمی می باشد. پتروشیمی قائد بصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 70 10 114,947 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/27 0 5 5 4 70 1 126441 5 نقدی 1 عمده عادی
فارابی 1396/12/22 پلی وینیل کلراید S65 ARCO-PVCS65J-00 جامبوبگ ملاحظات و شرایط ویژه:تحویل فوری بعد از صدور حواله می باشند.شایان ذکر است شماره حساب 5777777784 بانک ملت نزد شعبه مستقل مرکزی به منظور واریز وجوه مالیات برارزش افزوده اعلام میگردد. فروش اعتباری فقط با ارائه ضمانت بانکی معتبر امکان پذیر میباشد.با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده میباشند. نرخ های فروش براساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار میباشد. پتروشیمی اروند پتروشیمی اروند 1,000 50 40,719 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/27 0 20 20 20 1,000 1 48862 5 نقدی / اعتباری 1 عمده عادی
تدبیرگران فردا 1396/12/22 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 پالت چوبی پالت چوبی. هر پالت حاوی 50 کیسه 25 کیلوگرمی می باشد. پتروشیمی قائد بصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 100 10 97,918 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/27 0 5 5 4 100 1 107709 5 نقدی 1 عمده عادی
پیشگامان بهپرور 1396/12/22 پلی استایرن معمولی 1551 PTJP-PSGPPSG1551PP-00 پالت پلاستیکی 1- تحویل در انبار فروشنده واقع در عسلویه صورت می پذیرد. 2 - درصورت عدم برداشت کالا تا 5 روز کاری پس از تسویه بورسی، 3 درصد هزینه انبارداری نسبت به کالای باقیمانده به صورت روزشمار محاسبه و دریافت می گردد. 3 - با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ويژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. پتروشیمیایی تخت جمشید پارس پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه 500 25 69,195 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/27 0 5 5 10 500 1 207585 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک کشاورزی 1396/12/22 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 LPC-LD2100TN00WP-00 پالت چوبی سلف28روزه/نوع بسته بندی پالت چوبی/حداقل خرید 22 /درصورت تاخیر در برداشت کالا به صورت روز شمار 3 درصد ارزش کالای باقیمانده حق انبارداری دریافت میگردد و مهلت حمل حداکثر 21 روز از تاریخ صدور حواله پتروشیمی لاله پتروشیمی لاله 330 50 57,248 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/21 0 22 22 20 330 1 62972 5 نقدی 1 عمده عادی
فارابی 1396/12/22 پلی وینیل کلراید S65 ARCO-PVCS65PP-00 پالت پلاستیکی ملاحظات و شرایط ویژه:تحویل فوری بعد از صدور حواله می باشند.شایان ذکر است شماره حساب 5777777784 بانک ملت نزد شعبه مستقل مرکزی به منظور واریز وجوه مالیات برارزش افزوده اعلام میگردد. فروش اعتباری فقط با ارائه ضمانت بانکی معتبر امکان پذیر میباشد. با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده میباشند. نرخ های فروش براساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار میباشد. پتروشیمی اروند پتروشیمی اروند 4,994 50 41,550 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/27 0 22 22 20 4,994 1 49860 5 نقدی / اعتباری 1 عمده عادی
باهنر 1396/12/22 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 IPC-LDLH0075PP-00 پالت پلاستیکی خرید از سامانه مازاد عرضه با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد/تسویه بصورت نقدی/با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت می‌گردد/چنانجه شرکتی مدارک زیر را ارائه نماید طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد:1-گواهینامه معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادره از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال 96، 2-گواهینامه استقرار و مجوز فعالیت در مناطق آزاد و ویژه معتبر تا پایان سال 96، 3- مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده دوره منتهی به تابستان 96، 4- ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی، شایان ذکر است صدرو حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کپی برابر اصل می‌باشد/خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل نماید درغیر اینصورت شامل هزینه انبار داری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقیمانده خواهد بود.هزینه حمل وانبارداری تهران مبلغ1700ریال به ازای هر کیلوگرم می باشد. ودیعه هر پالت فلزی مبلغ 9500000 ريال می باشد. پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندر امام 500 50 52,044 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/20 500 10 10 20 500 1 57248 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک آینده 1396/12/22 پلی اتیلن سنگین بادی 8200B ILPE-HDPE8200BWP-00 پالت چوبی با مسئولیت شرکت تجارت صنعت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. نرخ های فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل بر عهده خریدار می باشد.مهلت برداشت محصول یک هفته بعد از صدور حواله می باشد.عدم برداشت ظرف مدت یک هفته به عنوان هزینه انبارداری روزانه نیم درصد ارزش کالای باقی مانده لحاظ می گردد. پتروشیمی ایلام پتروشیمی ایلام 66 50 56,288 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/27 0 22 22 20 66 1 61916 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک کشاورزی 1396/12/22 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 LPC-LD2102TX00WP-00 پالت چوبی نوع بسته بندی پالت چوبی/حداقل خرید 22 /درصورت تاخیر در برداشت کالا به صورت روز شمار 3 درصد ارزش کالای باقیمانده حق انبارداری دریافت میگردد و مهلت حمل حداکثر 21 روز از تاریخ صدور حواله پتروشیمی لاله پتروشیمی لاله 1,012 50 52,044 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/28 0 22 22 20 1,012 1 57248 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک آینده 1396/12/22 پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M ILPE-HDPE6366MWP-00 پالت چوبی با مسئولیت شرکت تجارت صنعت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. نرخ های فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل بر عهده خریدار می باشد.مهلت برداشت محصول یک هفته بعد از صدور حواله می باشد.عدم برداشت ظرف مدت یک هفته به عنوان هزینه انبارداری روزانه نیم درصد ارزش کالای باقی مانده لحاظ می گردد. پتروشیمی ایلام پتروشیمی ایلام 506 50 62,521 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/27 1518 22 22 20 506 1 68773 5 نقدی 1 عمده عادی
پگاه یاوران نوین 1396/12/22 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 IPC-HDHI0500PP-00 پالت پلاستیکی خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی- با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-گواهینامه معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادره از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال 96 2-گواهینامه استقرار و مجوز فعالیت در مناطق آزاد و ویژه معتبر تا پایان سال96 3- مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده دوره منتهی به تابستان 96 4-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی -شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندر امام 1,500 50 50,251 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/20 1500 10 10 20 1,500 1 55276 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک آینده 1396/12/22 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ILPE-HD7000FWP-00 پالت چوبی با مسئولیت شرکت تجارت صنعت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. نرخ های فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل بر عهده خریدار می باشد.مهلت برداشت محصول یک هفته بعد از صدور حواله می باشد.عدم برداشت ظرف مدت یک هفته به عنوان هزینه انبارداری روزانه نیم درصد ارزش کالای باقی مانده لحاظ می گردد. پتروشیمی ایلام پتروشیمی ایلام 506 50 56,107 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/27 506 22 22 20 506 1 61717 5 نقدی 1 عمده عادی
باهنر 1396/12/22 پلی وینیل کلراید S57 APCO-PVCS57WP-00 پالت چوبی عدم بارگیری در موعد مقرر موجب اعمال جریمه انبارداری بر اساس مقررات پتروشیمی آبادان خواهد شد. خریدار موظف است باربری خود را در سربرگ شرکت به پتروشیمی آبادان بشماره 06153260190 فکس کند. پتروشیمی آبادان پتروشیمی آبادان 200 50 45,705 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/27 300 20 20 20 200 1 54846 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک آینده 1396/12/22 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 MEPC-HD7000FWP-00 پالت چوبی نرخ های فروش براساس تحویل درب کارخانه هزینه ومسئولیت حمل باخریدارمی باشد.با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به ّپرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد.در صورت عدم برداشت ظرف مدت یک هفته بعدازصدور حواله،به عنوان هزینه انبارداری روزانه نیم درصدازارزش کالای باقیمانده دریافت میگردد. پتروشیمی مهر پتروشیمی مهر 506 50 56,107 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/27 572 11 11 20 506 1 61717 5 نقدی 1 عمده عادی
باهنر 1396/12/22 پلی وینیل کلراید S65 APCO-PVCS65WP-00 پالت چوبی عدم بارگیری در موعد مقرر موجب اعمال جریمه انبارداری بر اساس مقررات پتروشیمی آبادان خواهد شد. خریدار موظف است باربری خود را در سربرگ شرکت به پتروشیمی آبادان بشماره 06153260190 فکس کند. پتروشیمی آبادان پتروشیمی آبادان 300 50 41,550 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/19 300 20 20 20 300 1 49860 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک رفاه کارگران 1396/12/22 پلی اتیلن سبک فیلم 2420F PAM-LD2420FPP-00 پالت پلاستیکی مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گردد برداشت کالا با تاخیر مشمول 0.3 درصد هزینه انبارداری خواهد بود. پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیر کبیر 220 50 52,044 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/15 880 22 22 20 220 1 57248 5 نقدی 1 عمده عادی
سینا 1396/12/22 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 IPC-LDLF0200PP-00 پالت پلاستیکی خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد/با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند معاف از مالیات برارزش افزوده می باشد:1-گواهینامه معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادره ازاداره دارائی مربوطه معتبر تا پایان سال 96-2-گواهینامه استقرارومجوز فعالیت در مناطق آزاد و ویژه معتبر تا پایان سال 96-3- مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده دوره منتهی به تابستان 96.-4 ارائه گواهی ورود به منطقه آزادمربوط به خرید قبلی 5- شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کپی برابر اصل می باشد 6-خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر اینصورت شامل هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقیمانده دریافت خواهد شد. پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندر امام 2,000 50 52,044 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/07 0 10 10 20 2,000 1 57248 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک رفاه کارگران 1396/12/22 پلی اتیلن سبک فیلم 2420H PAM-LD2420HPP-00 پالت پلاستیکی مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گردد برداشت کالا با تاخیر مشمول 0.3 درصد هزینه انبارداری خواهد بود. پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیر کبیر 220 50 52,044 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/15 1980 22 22 20 220 1 57248 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک ملی 1396/12/22 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 PTC-PETBG821J-00 جامبوبگ سلف 28روزه - تسویه : نقدی / اعتباری - مهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبارداری می باشد. با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا ازجمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده می باشند.به اطلاع کلیه کارگزاران و مشتریان میرساند که خریداران محصولات پتروشیمی مجازبه فروش محصولات خریدارای شده دربازارآزادنمیباشند.درصورت مشاهده موارد نقض،حواله های شرکتهای مذکور متوقف و کد پتروشیمی مسدود خواهدشد/نماد BG-821 نام تجاری گرید BG-820S بوده وازلحاظ کیفی مطابق بااسپک BG-820S میباشد.خریداران فروش فوری موظفندظرف مدت یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر اینصورت بابت هزینه انبارداری وجبران خسارت ناشی ازانباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصدمبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل ازخریدار دریافت میگردد. پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 506 50 56,175 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/21 0 11 11 20 506 1 61792 5 نقدی / اعتباری 1 عمده عادی
بانک رفاه کارگران 1396/12/22 پلی اتیلن سبک فیلم 2420D PAM-LD2420DPP-00 پالت پلاستیکی مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گردد برداشت کالا با تاخیر مشمول 0.3 درصد هزینه انبارداری خواهد بود. پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیر کبیر 220 50 57,248 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/15 1980 22 22 20 220 1 62972 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک کشاورزی 1396/12/22 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 IPC-HDHB0035PP-00 پالت پلاستیکی پالت پلاستیکی /خرید از سامانه عرضه با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد/تسویه به صورت نقدی/بامسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/درصورت عدم برداشت تا یک هفته بعد از صدور حواله هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقیمانده دریافت خواهد شد/چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند معاف از مالیات برارزش افزوده می باشد:1-گواهینامه معافیت از پرداخت مالیات برارزش افزوده صادره از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال96 2-گواهینامه استقرار و مجوز فعالیت در مناطق آزاد و وِیژه معتبر تا پایان سال96 3-مفاصا حساب مالیات برارزش افزوده دوره منتهی به تابستان96 4-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندر امام 1,000 50 56,288 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/21 2000 10 10 20 1,000 1 61916 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک رفاه کارگران 1396/12/22 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 PAM-HDEX3L-00 کیسه مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گردد برداشت کالا با تاخیر مشمول 0.3 درصد هزینه انبارداری خواهد بود. پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیر کبیر 250 50 65,999 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/15 2250 10 10 20 250 1 197997 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک پاسارگاد 1396/12/22 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 PTC-PETBG785J-00 جامبوبگ خریدازسامانه مازادعرضه دقیقامطابق باشرایط رینگ معاملات تالار/مهلت حمل تا7روزپس ازصدورحواله وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری/تسویه:نقدی/اعتباری/بامسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالاازجمله شرکتهای مستقردرمناطق آزادو ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده میباشند/خریداران محصولات پتروشیمی مجازبه فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمیباشند درصورت مشاهده مواردنقض،شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس حواله های شرکت مذکور را متوقف و کدپتروشیمی شرکت های متخلف مسدودمیشود/نمادBG785 نام تجاری گریدBG-780Nبوده وازلحاظ کیفی مطابق با اسپکBG-780Nمیباشد/خریداران موظفندظرف مدت یک هفته ازصدورحواله اقدام به برداشت محصول نماینددرغیر این صورت بابت هزینه انبارداری وجبران خسارت ناشی ازانباشت کالا درانبارهای محصول مجتمع به صورت روزشماروروزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل ازخریدار دریافت میگردد/شماره حساب 4925781220نزد بانک ملت شعبه منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر جهت پرداخت مابه التفاوت هزینه حمل معرفی میگردد. پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 506 50 51,926 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/21 891 11 11 20 506 1 57118 5 نقدی / اعتباری 1 عمده عادی
بانک رفاه کارگران 1396/12/22 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA PAM-LLD0209AAPP-00 پالت پلاستیکی مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گردد برداشت کالا با تاخیر مشمول 0.3 درصد هزینه انبارداری خواهد بود. پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیر کبیر 440 50 51,030 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/15 3960 22 22 20 440 1 56133 5 نقدی 1 عمده عادی
باهنر 1396/12/22 پلی وینیل کلراید S65 GPC-PVCS65J-00 جامبوبگ در صورت عدم بارگیری ظرف ده روز از تاریخ صدور حواله روزانه نیم درصد هزینه انبارداری از مشتری اخذ خواهد شد. ضمنا شماره حساب 5659050184 بانک ملت جهت واریز مالیات بر ارزش افزوده معرفی می گردد.عواقب واریز اشتباه مالیات برعهده خریدار می باشد. پتروشیمی غدیر شرکت پتروشیمی غدیر 500 50 41,550 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/14 1500 20 20 20 500 1 49860 5 نقدی 1 عمده عادی
اقتصاد بیدار 1396/12/22 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 ASPC-LDLF0190WP-00 پالت چوبی مالیات طبق مصوب سال 97- تمامی خریداران میبایست مالیات را پرداخت نماید. لذا شرکتهای که مشمول معافیت مالیاتی میباشند در صورتیکه در بازه زمانی گزارشات فصلی آریاساسول مدارک معافیت را ارائه نمایند بعد از تائید مدارک از طرف اداره امور مالیاتی شعبه عسلویه، مبلغ مالیات به خریدار عودت میگردد.مدارک الزامی جهت اداره امور مالیاتی الف) تاییدیه فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ب) تاییدیه اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار ، مبنی بر ورودکالای به منطقه مربوطه (مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد)بارنامه تایید شده گمرک منطقه ویژه مربوطه یا نامه از گمرک منطقه ویژه ج) مفاصا حساب مالیات آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی (اظهارنامه گزارش فصلی مالیات بر ارزش افزوده 3 ماهه قبل قابل قبول می باشد) مدت زمان حمل محصول از تاریخ صدور سفارش حداکثر 10 روزجریمه تاخیر در برداشت روزشمار 3%خریداران می بایست نسبت به اعلام شماره سفارش و مشخصات کالا به باربری مربوطه اقدامات نمایند وملزم به ارائه مدارک تا یک هفته پس از تسویه هستند و مسئولیت عدم صدور سفارش پس از آن به عهده مشتری است پتروشیمی آریا ساسول پلیمر آریا ساسول 990 50 52,044 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/17 110 22 22 20 990 1 57248 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک ملی 1396/12/22 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 PTC-PETBG731J-00 جامبوبگ سلف 28 روزه- مهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزينه انبارداري ميباشد. با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران و مشتریان میرساند که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار آزاد نمیباشند. در صورت مشاهده موارد نقض، حواله های شرکت های مذکور متوقف و کد پتروشیمی شان مسدود خواهد شد/ نماد BG-731 نام تجاری گرید BG-730S بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک BG-730S میباشد.خریداران فروش فوری موظف اند ظرف مدت یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر اینصورت بابت هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد. پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 132 50 53,066 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/21 0 11 11 20 132 1 58372 5 نقدی 1 عمده عادی
اقتصاد بیدار 1396/12/22 پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 ASPC-HDHF5110WP-00 پالت چوبی مالیات طبق مصوب سال 97- تمامی خریداران میبایست مالیات را پرداخت نماید. لذا شرکتهای که مشمول معافیت مالیاتی میباشند در صورتیکه در بازه زمانی گزارشات فصلی آریاساسول مدارک معافیت را ارائه نمایند بعد از تائید مدارک از طرف اداره امور مالیاتی شعبه عسلویه، مبلغ مالیات به خریدار عودت میگردد.مدارک الزامی جهت اداره امور مالیاتی الف) تاییدیه فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ب) تاییدیه اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار ، مبنی بر ورودکالای به منطقه مربوطه (مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد)بارنامه تایید شده گمرک منطقه ویژه مربوطه یا نامه از گمرک منطقه ویژه ج) مفاصا حساب مالیات آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی (اظهارنامه گزارش فصلی مالیات بر ارزش افزوده 3 ماهه قبل قابل قبول می باشد) مدت زمان حمل محصول از تاریخ صدور سفارش حداکثر 10 روزجریمه تاخیر در برداشت روزشمار 3%خریداران می بایست نسبت به اعلام شماره سفارش و مشخصات کالا به باربری مربوطه اقدامات نمایند وملزم به ارائه مدارک تا یک هفته پس از تسویه هستند و مسئولیت عدم صدور سفارش پس از آن به عهده مشتری است پتروشیمی آریا ساسول پلیمر آریا ساسول 990 50 56,107 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/17 110 22 22 20 990 1 61717 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک سپه 1396/12/22 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 PTC-PETBG781J-00 جامبوبگ بامسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد.به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده شودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض،شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس حواله های شرکت مذکور را متوقف وکد پتروشیمی شرکت های متخلف مسدودخواهدشد.نماد BG_781 نام تجاری گرید BG_780S بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک BG_780S می باشد.خریداران موظفند ظرف مدت یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند.در غیر این صورت بابت هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت می گردد. شماره حساب 4925781220 نزد بانک ملت شعبه منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر جهت پرداخت مابه التفاوت هزینه حمل معرفی می گردد. پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 506 50 53,533 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/21 1386 11 11 20 506 1 58886 5 نقدی / اعتباری 1 عمده عادی
اقتصاد بیدار 1396/12/22 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T ASPC-LDEP1922TWP-00 پالت چوبی مالیات طبق مصوب سال 97- تمامی خریداران میبایست مالیات را پرداخت نماید. لذا شرکتهای که مشمول معافیت مالیاتی میباشند در صورتیکه در بازه زمانی گزارشات فصلی آریاساسول مدارک معافیت را ارائه نمایند بعد از تائید مدارک از طرف اداره امور مالیاتی شعبه عسلویه، مبلغ مالیات به خریدار عودت میگردد.مدارک الزامی جهت اداره امور مالیاتی الف) تاییدیه فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ب) تاییدیه اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار ، مبنی بر ورودکالای به منطقه مربوطه (مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد)بارنامه تایید شده گمرک منطقه ویژه مربوطه یا نامه از گمرک منطقه ویژه ج) مفاصا حساب مالیات آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی (اظهارنامه گزارش فصلی مالیات بر ارزش افزوده 3 ماهه قبل قابل قبول می باشد) مدت زمان حمل محصول از تاریخ صدور سفارش حداکثر 10 روزجریمه تاخیر در برداشت روزشمار 3%خریداران می بایست نسبت به اعلام شماره سفارش و مشخصات کالا به باربری مربوطه اقدامات نمایند وملزم به ارائه مدارک تا یک هفته پس از تسویه هستند و مسئولیت عدم صدور سفارش پس از آن به عهده مشتری است پتروشیمی آریا ساسول پلیمر آریا ساسول 110 50 52,893 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/17 0 22 22 20 110 1 58182 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک ملی 1396/12/22 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 PTC-PETBG732J-00 جامبوبگ سلف 28 روزه- مهلت حمل 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزينه انبارداري ميباشد.با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران و مشتریان میرساند که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار آزاد نمیباشند. در صورت مشاهده موارد نقض، حواله های شرکت های مذکور متوقف و کد پتروشیمی شان مسدود خواهد شد/ خریداران فروش فوری موظف اند ظرف مدت یک هفته پس از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر اینصورت بابت هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد.نماد BG-732 نام تجاری گرید BG-730N بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک BG-730N میباشد. پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 176 50 51,460 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/21 0 11 11 20 176 1 56606 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک ملی 1396/12/22 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 PTC-PETBG825J-089 جامبوبگ سلف28روزه - مهلت حمل تا 7 روز پس ازصدور حواله وپس از آن مشمول هزينه انبارداري ميباشد. *با پرداخت ما به التفاوت هزینه حمل * بامسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده میباشد. به اطلاع کلیه کارگزاران و مشتریان گرامی رسانده شود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمیباشند.در صورت مشاهده موارد نقض، حواله های شرکت مذکور را متوقف و"کد پتروشیمی"شرکت های متخلف مسدود خواهدشد.نمادBG-825نام تجاری گریدBG-820Nبوده و ازلحاظ کیفی مطابق با اسپکBG-820Nمیباشد.خریداران فروش فوری موظف اندظرف مدت یک هفته ازصدور حواله اقدام به برداشت محصول نماینددر غیر اینصورت بابت هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشماروروزانه نیم درصدمبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل ازخریدار دریافت میگردد. شماره حساب 4925781220 نزد بانک ملت شعبه منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر جهت پرداخت مابه التفاوت هزینه حمل معرفی می گردد. پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 1,012 50 54,517 1 تهران سلف 1397/01/21 0 11 11 20 1,012 1 59968 5 نقدی 1 عمده عادی
صبا جهاد 1396/12/21 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L JPPC-PPEP440LWP-00 پالت چوبی حداکثر زمان حمل 6 روز پس از صدور حواله بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری خواهد شد . با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند . پلی پروپیلن جم شرکت پلی پروپیلن جم 220 50 60,749 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/26 0 22 22 20 220 1 66823 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک ملی 1396/12/21 پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA SHPC-LLD0209AAPJ-00 جامبوبگ *محصول به صورت پودر می باشد* داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند و شماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 7روز پس ازتسویه بورسی ، پس از آن دستورالعمل داخلی شازند اعمال می گردد. پتروشیمی شازند شرکت پتروشیمی شازند 120 50 49,499 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/26 0 20 20 20 120 1 54448 5 نقدی 1 عمده عادی
صبا جهاد 1396/12/21 پلی پروپیلن نساجی HP550J JPPC-PPHP550JWP-00 پالت چوبی حداکثر زمان حمل 6 روز پس از صدور حواله بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری خواهد شد . با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند . پلی پروپیلن جم شرکت پلی پروپیلن جم 408 50 54,717 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/26 0 24 24 20 408 1 60188 5 نقدی 1 عمده عادی
فارابی 1396/12/21 پلی پروپیلن نساجی C30S MPC-PPC30SL-00 کیسه شرکت های معاف از مالیات ارزش افزوده می بایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار اعلام نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد. 1- ارائه تائید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2-ارائه تائیدیه از اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه 3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره 3ماهه مالیاتی مربوطه. لازم به ذکر است فروش بدون مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده ی وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده قابل فروش می باشد. 4-مشتریان می بایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی در مواد خریداری شده، از مصرف آن خودداری نمایند و تا حضور نماینده مهندسی فروش شرکت پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت در آن شرکت و اعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت، از مصرف مواد مذکور صرف نظر نمایند. پتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 770 50 54,717 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/26 3014 22 22 20 770 1 60188 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک ملی 1396/12/21 پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA TABC-HD5030SAPP-00 پالت پلاستیکی در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 750 50 53,266 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/26 0 10 10 20 750 1 58592 5 نقدی 1 عمده عادی
فارابی 1396/12/21 پلی پروپیلن نساجی Z30G MPC-PPZ30GL-00 کیسه شرکت های معاف از مالیات ارزش افزوده می بایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار اعلام نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد. 1- ارائه تائید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2-ارائه تائیدیه از اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه 3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره 3ماهه مالیاتی مربوطه. لازم به ذکر است فروش بدون مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده ی وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده قابل فروش می باشد. 4-مشتریان می بایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی در مواد خریداری شده، از مصرف آن خودداری نمایند و تا حضور نماینده مهندسی فروش شرکت پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت در آن شرکت و اعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت، از مصرف مواد مذکور صرف نظر نمایند. پتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 220 50 54,717 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/26 0 22 22 20 220 1 60188 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک ملی 1396/12/21 پلی استایرن انبساطی 300 TABC-PSE300J-00 جامبوبگ در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 200 25 67,242 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/26 0 10 10 10 200 1 201726 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک ملی 1396/12/21 پلی استایرن انبساطی 400 TABC-PSE400CJ-00 جامبوبگ در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 100 25 65,339 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/26 0 10 10 10 100 1 196017 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک ملی 1396/12/21 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TABC-ABSSD0150PP-00 پالت پلاستیکی در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 200 10 97,918 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/26 0 10 10 4 200 1 107709 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک ملی 1396/12/21 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA TABC-MD3840UAPP-00 پالت پلاستیکی در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 750 50 52,512 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/26 0 10 10 20 750 1 157536 5 نقدی 1 عمده عادی
صبا جهاد 1396/12/21 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G JPPC-PPEP440GWP-00 پالت چوبی حداکثر زمان حمل 6 روز پس از صدور حواله بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری خواهد شد . با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند . پلی پروپیلن جم شرکت پلی پروپیلن جم 220 50 60,749 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/26 0 22 22 20 220 1 66823 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک ملی 1396/12/21 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 SHPC-HDEX3L-00 کیسه *بسته بندی کیسه 25 کیلوگرمی* داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 7روز پس ازتسویه بورسی، پس از آن دستورالعمل داخلی شازند اعمال می گردد. (PE80) پتروشیمی شازند شرکت پتروشیمی شازند 50 50 62,521 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/26 0 10 10 20 50 1 187563 5 نقدی 1 عمده عادی
صبا جهاد 1396/12/21 پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T JPPC-PPEPX548TWP-00 پالت چوبی حداکثر زمان حمل 6 روز پس از صدور حواله بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری خواهد شد . با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند . ( توضیح : نام تجاری کالای عرضه شده EP548T می باشد ) پلی پروپیلن جم شرکت پلی پروپیلن جم 154 50 61,853 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/26 0 22 22 20 154 1 68038 5 نقدی 1 عمده عادی
خبرگان سهام 1396/12/21 پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N MPC-HDCRP100NL-00 کیسه شرکت های معاف از مالیات ارزش افزوده می بایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار اعلام نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد.1- ارائه تائید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی2-ارائه تائیدیه از اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه 3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره 3ماهه مالیاتی مربوطه. لازم به ذکر است فروش بدون مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده ی وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده قابل فروش می باشد.4-مشتریان می بایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی در مواد خریداری شده، از مصرف آن خودداری نمایند و تا حضور نماینده مهندسی فروش شرکت پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت در آن شرکت و اعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت، از مصرف مواد مذکور صرف نظر نمایند. مدت زمان حمل محصول از تاریخ تسویه بورسی حداکثر 6 روز کاری و در صورت تاخیر در برداشت هزینه انبارداری 3% به صورت روز شمار دریافت می گردد پتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 220 50 66,649 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/26 1782 22 22 20 220 1 199947 5 نقدی 1 عمده عادی
اقتصاد بیدار 1396/12/21 پلی پروپیلن فیلم ZH525J NZCH-PPZH525JJ-00 جامبوبگ خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. خرید اعتباری صرفا برای ارائه دهندگان ضمانت نامه بانکی مقدور می باشد. نوید زرشیمی شرکت صنعتی نوید زر شیمی 1,512 50 55,142 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/26 0 21 21 20 1,512 1 60656 5 نقدی / اعتباری 1 عمده عادی
صبا جهاد 1396/12/21 پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S JPPC-PPRPX345SWP-00 پالت چوبی حداکثر زمان حمل 6 روز پس از صدور حواله بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری خواهد شد . با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند . ( توضیح : نام تجاری کالای عرضه شده RP345S می باشد .) پلی پروپیلن جم شرکت پلی پروپیلن جم 330 50 63,510 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/26 0 22 22 20 330 1 69861 5 نقدی 1 عمده عادی
اقتصاد بیدار 1396/12/21 پلی پروپیلن نساجی ZH510L NZCH-PPZH510LJ-00 جامبوبگ داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. در صورت تاخیر در برداشت کالا به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. خرید اعتباری صرفا برای ارائه دهندگان ضمانت نامه بانکی مقدور می باشد. نوید زرشیمی شرکت صنعتی نوید زر شیمی 504 50 54,717 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/26 0 21 21 20 504 1 60188 5 نقدی / اعتباری 1 عمده عادی
صبا جهاد 1396/12/21 پلی پروپیلن نساجی HP552R JPPC-PPHP552RWP-00 پالت چوبی حداکثر زمان حمل 6 روز پس از صدور حواله بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری خواهد شد . با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند . پلی پروپیلن جم شرکت پلی پروپیلن جم 600 50 54,717 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/26 888 24 24 20 600 1 60188 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک ملی 1396/12/21 پلی استایرن مقاوم 7240 TABC-PSHIPS7240PP-00 پالت پلاستیکی در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 750 25 71,073 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/26 0 10 10 10 750 1 213219 5 نقدی 1 عمده عادی
ایساتیس پویا 1396/12/21 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK RJCO-PPRG1102XKJ-00 جامبوبگ گرید رافیا ، mfi 3.5~ 4.0 ، جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل (پروانه بهره برداری،تصویر گواهی کد اقتصادی ، شناسه ملی،روزنامه رسمی با ذکر اعضاء هیئت مدیره ، آدرس ، شماره تلفن و فاکس) الزامیست ، خریدار اجازه صادرات محصول را ندارد ، داشتن بهین یاب جهت خرید از مچینگ الزامیست ، در صورت عدم حمل کالا توسط خریدار در موعد مقرر، 3% جریمه معادل ارزش کالا روزانه بابت عدم حمل و هزینه انبارداری از خریدار اخذ خواهد شد. با مسوولیت فروشنده در صورت فروش کالا به شرکتهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (معاف از مالیات) 9% مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد .تحویل گواهی نظام مالیات بر ارزش افزوده با تاریخ معتبر الزامی است.نوع بسته بندی جامبو 750 کیلوگرمی میباشد. پتروشیمی رجال پتروشیمی رجال 105 50 54,717 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/26 567 21 21 20 105 1 60188 5 نقدی 1 عمده عادی
اقتصاد بیدار 1396/12/21 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C NZCH-PPZR230CJ-00 جامبوبگ خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. نوید زرشیمی شرکت صنعتی نوید زر شیمی 126 50 60,749 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/26 0 21 21 20 126 1 66823 5 نقدی 1 عمده عادی
رضوی 1396/12/21 پلی وینیل کلراید S60 IPC-PVCS60PP-00 پالت پلاستیکی 1.با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند.2.صبح روز عرضه شرکت های متقاضی خرید اعتباری بایستی به شرکت تجارت صنعت تعهد اعتبار اسنادی ارائه نمایند در غیر این صورت امکان تایید اعتبار وجود نخواهدداشت.3.خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند در صورت مشاهده موارد نقص حواله های شرکت مذکور متوقف و کد پتروشیمی شرکت های متخلف مسدود خواهد شد.4.عرضه مربوط به شرکت هایی می باشد که بر اساس مجوز کار گروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید دارای قرداد فی ما بین هستند.5.فروش اعتباری بصورت 4 ماهه با کارمزد 1.5 درصد می باشد. 6.عرضه مخصوص شرکت های صنایع بسته بندی آیدانار، پوشینه توسعه کسری، بهینه پوشش جم، داروپات شرق، پلات و نیام پلاستیک می باشد. پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندر امام 2,992 50 43,948 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/14 0 22 22 20 2,992 1 52737 5 نقدی / اعتباری 1 عمده خاص
بانک ملی 1396/12/21 پلی استایرن معمولی 1540 TABC-PSGPPS1540PP-00 پالت پلاستیکی در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 600 25 69,195 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/26 0 10 10 10 600 1 207585 5 نقدی 1 عمده عادی
ایساتیس پویا 1396/12/21 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL RJCO-PPRG1102XLJ-00 جامبوبگ گرید رافیا ، mfi 5.1 - 6 ، جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل (پروانه بهره برداری،تصویر گواهی کد اقتصادی ، شناسه ملی،روزنامه رسمی با ذکر اعضاء هیئت مدیره ، آدرس ، شماره تلفن و فاکس) الزامیست ، خریدار اجازه صادرات محصول را ندارد ، داشتن بهین یاب جهت خرید از مچینگ الزامیست ، در صورت عدم حمل کالا توسط خریدار در موعد مقرر، 3% جریمه معادل ارزش کالا روزانه بابت عدم حمل و هزینه انبارداری از خریدار اخذ خواهد شد. با مسوولیت فروشنده در صورت فروش کالا به شرکتهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (معاف از مالیات) 9% مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد .تحویل گواهی نظام مالیات بر ارزش افزوده با تاریخ معتبر الزامی است.نوع بسته بندی جامبو 750 کیلوگرمی میباشد. پتروشیمی رجال پتروشیمی رجال 105 50 54,717 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/26 420 21 21 20 105 1 60188 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک ملی 1396/12/21 پلی استایرن انبساطی 200 TABC-PSE200J-00 جامبوبگ در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 150 25 67,242 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/26 0 10 10 10 150 1 201726 5 نقدی 1 عمده عادی
خبرگان سهام 1396/12/21 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 MPC-HDBL3L-00 کیسه شرکت های معاف از مالیات ارزش افزوده می بایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار اعلام نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد.1- ارائه تائید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی2-ارائه تائیدیه از اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه 3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره 3ماهه مالیاتی مربوطه. لازم به ذکر است فروش بدون مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده ی وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده قابل فروش می باشد.4-مشتریان می بایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی در مواد خریداری شده، از مصرف آن خودداری نمایند و تا حضور نماینده مهندسی فروش شرکت پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت در آن شرکت و اعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت، از مصرف مواد مذکور صرف نظر نمایند. مدت زمان حمل محصول از تاریخ تسویه بورسی حداکثر 6 روز کاری و در صورت تاخیر در برداشت هزینه انبارداری 3% به صورت روز شمار دریافت می گردد پتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 110 50 56,288 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/26 880 22 22 20 110 1 61916 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک کشاورزی 1396/12/20 اپوکسی رزین مایع E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-603 بشکه سلف14روزه-خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد. با مسئولیت شرکت تجارت صنعت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد.محل تحویل انبار شاد آباد تهران به آدرس: جاده قدیم کرج، میدان شیر پاستوریزه، شادآباد، خیابان 17 شهریور تقاطع عبدالرحیمی، روبروی تهران بتون، انبار شرکت بازرگانی پتروشیمی می باشد. بسته بندی بشکه همراه با پالت چوبی است.برای محصول اپوکسی رزین مایع هزینه حمل 1000 ریال و هزینه بشکه و پالت و بسته بندی 4800 ریال به ازای هر کیلوگرم بر عهده مشتری می باشد. پتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 80 20 144,200 1 شاد آباد سلف 1397/01/05 0 5 5 10 80 1 158620 5 نقدی 1 عمده عادی
راهنمای سرمایه‌گذاران 1396/12/20 پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 BAN-PSSE3000J-00 جامبوبگ لطفا پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام فرمایید بانیار پلیمر گنبد بانیار پلیمر گنبد 500 25 72,903 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/23 0 5 5 10 500 1 218709 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک کشاورزی 1396/12/20 پلی کربنات 0710 KZPC-PGPC0710ZP-00 پالت چوبی نوع بسته بندی کیسه همراه با پالت - با توجه به اینکه وزن هر پالت 1250 کیلو می باشد،مشتری باید مابه التفاوت آن را با مجتمع تسویه نماید.خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. پتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 54 40 160,000 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/23 0 18 18 16 54 1 176000 5 نقدی 1 عمده عادی
راهنمای سرمایه‌گذاران 1396/12/20 پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 BAN-PSESE2000J-00 جامبوبگ لطفا پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام فرمایید بانیار پلیمر گنبد بانیار پلیمر گنبد 500 25 72,903 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/23 0 5 5 10 500 1 218709 5 نقدی 1 عمده عادی
راهنمای سرمایه‌گذاران 1396/12/20 پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 BAN-PSESE1000J-00 جامبوبگ لطفا پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام فرمایید بانیار پلیمر گنبد بانیار پلیمر گنبد 500 25 72,903 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/23 0 5 5 10 500 1 218709 5 نقدی 1 عمده عادی
حافظ 1396/12/20 پلی استایرن معمولی MP08 MPG-PSGPMP08L-00 کیسه . محب پلیمر قم پتروشیمی محب پلیمر قم 100 25 67,750 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/24 0 10 10 10 100 1 203250 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک ملت 1396/12/20 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 PTC-PETTGSUB645J-00 جامبوبگ صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/ فروش اعتباری فقط به صورت اعتبارات اسنادی داخلی/صبح روز عرضه شرکتهای متقاضی خرید اعتباری بایستی به تجارت صنعت تعهد ارائه اعتباراسنادی ارائه نمایند/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله و پس ازآن مشمول هزینه انبارداری می شود./نماد TG-SB645 نام تجاری گرید TG-SB640N می باشد. پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 220 50 51,194 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/06 0 11 11 20 220 1 56313 5 نقدی / اعتباری 1 عمده بلند مدت
بانک ملت 1396/12/20 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD PTC-PETTG641MODJ-00 جامبوبگ صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/ فروش اعتباری فقط به صورت اعتبارات اسنادی داخلی/صبح روز عرضه شرکتهای متقاضی خرید اعتباری بایستی به تجارت صنعت تعهد ارائه اعتباراسنادی ارائه نمایند/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله و پس ازآن مشمول هزینه انبارداری می شود./نماد TG641MOd نام تجاری گریدMOD TG640S می باشد. پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 506 50 49,328 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/06 0 11 11 20 506 1 54260 5 نقدی / اعتباری 1 عمده بلند مدت
مفید 1396/12/20 پلی استایرن انبساطی R200 ENPC-PSSER200J-00 جامبوبگ درصورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی، 3% هزینه انبارداری نسبت به کالای باقیمانده بصورت روز شمار محاسبه و دریافت می‌گردد. عرضه بصورت نگهداری وجه می‌باشد. توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 25 71,000 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/23 0 10 10 10 200 1 213000 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک ملت 1396/12/20 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 PTC-PETBG781J-00 جامبوبگ صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/ فروش اعتباری فقط به صورت اعتبارات اسنادی داخلی/صبح روز عرضه شرکتهای متقاضی خرید اعتباری بایستی به تجارت صنعت تعهد ارائه اعتباراسنادی ارائه نمایند/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله و پس ازآن مشمول هزینه انبارداری می شود./نماد BG781 نام تجاری گرید BG780S می باشد. پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 352 50 57,727 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/06 0 11 11 20 352 1 63499 5 نقدی / اعتباری 1 عمده بلند مدت
مفید 1396/12/20 پلی استایرن انبساطی نسوز F100 ENPC-PSSEF100J-00 جامبوبگ درصورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی، 3% هزینه انبارداری نسبت به کالای باقیمانده بصورت روز شمار محاسبه و دریافت می‌گردد. عرضه بصورت نگهداری وجه می‌باشد. توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 25 72,900 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/23 0 10 10 10 200 1 218700 5 نقدی 1 عمده عادی
راهنمای سرمایه‌گذاران 1396/12/20 پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 BAN-PSSE4000J-00 جامبوبگ لطفا پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام فرمایید بانیار پلیمر گنبد بانیار پلیمر گنبد 500 25 71,563 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/23 0 5 5 10 500 1 214689 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک کشاورزی 1396/12/20 اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-603 بشکه سلف14روزه-خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد. با مسئولیت شرکت تجارت صنعت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد.محل تحویل انبار شاد آباد تهران به آدرس: جاده قدیم کرج، میدان شیر پاستوریزه، شادآباد، خیابان 17 شهریور تقاطع عبدالرحیمی، روبروی تهران بتون، انبار شرکت بازرگانی پتروشیمی می باشد. بسته بندی بشکه همراه با پالت چوبی است.برای محصول اپوکسی رزین مایع و جامد در محلول هزینه حمل 1000 ریال و هزینه بشکه و پالت و بسته بندی 4800 ریال به ازای هر کیلوگرم بر عهده مشتری می باشد. پتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 60 20 104,200 1 شاد آباد سلف 1397/01/05 0 5 5 10 60 1 114620 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک ملت 1396/12/20 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 PTC-PETBG821J-00 جامبوبگ صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/ فروش اعتباری فقط به صورت اعتبارات اسنادی داخلی/صبح روز عرضه شرکتهای متقاضی خرید اعتباری بایستی به تجارت صنعت تعهد ارائه اعتباراسنادی ارائه نمایند/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله و پس ازآن مشمول هزینه انبارداری می شود./نماد BG821 نام تجاری گرید BG820S می باشد. پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 286 50 58,596 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/06 0 11 11 20 286 1 64455 5 نقدی / اعتباری 1 عمده بلند مدت
مفید 1396/12/20 پلی استایرن انبساطی نسوز F200 ENPC-PSSEF200J-00 جامبوبگ درصورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی، 3% هزینه انبارداری نسبت به کالای باقیمانده بصورت روز شمار محاسبه و دریافت می‌گردد. عرضه بصورت نگهداری وجه می‌باشد. توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 25 72,900 1 انبار کارخانه نقدی 1396/12/23 0 10 10 10 200 1 218700 5 نقدی 1 عمده عادی
بانک ملت 1396/12/20 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 PTC-PETBG841J-00 جامبوبگ صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/ فروش اعتباری فقط به صورت اعتبارات اسنادی داخلی/صبح روز عرضه شرکتهای متقاضی خرید اعتباری بایستی به تجارت صنعت تعهد ارائه اعتباراسنادی ارائه نمایند/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله و پس ازآن مشمول هزینه انبارداری می شود./نماد BG841 نام تجاری گرید BG840S می باشد. پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 66 50 56,599 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/06 0 11 11 20 66 1 62258 5 نقدی / اعتباری 1 عمده بلند مدت
بانک ملت 1396/12/20 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 PTC-PETTG645J-00 جامبوبگ صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/ فروش اعتباری فقط به صورت اعتبارات اسنادی داخلی/صبح روز عرضه شرکتهای متقاضی خرید اعتباری بایستی به تجارت صنعت تعهد ارائه اعتباراسنادی ارائه نمایند/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله و پس ازآن مشمول هزینه انبارداری می شود./نماد TG645 نام تجاری گرید TG640N می باشد. پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 264 50 47,722 1 انبار کارخانه سلف 1397/01/06 0 11 11 20 264 1 52494 5 نقدی / اعتباری 1 عمده بلند مدت
آخرین بروز رسانی: 1396/12/27 - 14:20:00