قیمت روز مواد پلاستیک

   Search     

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5620تزریقیپتروشیمی اراک  1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52518تزریقیپتروشیمی جم6,690 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی مارون 7,790 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی   1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی   1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن   1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلمپتروشیمی مهر7,900 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)2200 پتروشیمی ایلام  1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی باختر-کرمانشاه8,000 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)0035بادیپتروشیمی بندرامام12,300 1397/03/31
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3840دورانیپتروشیمی تبریز9,100 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80 پایپپتروشیمی امیرکبیر9,000 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقیپتروشیمی بندرامام6,500 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80) لولهپتروشیمی شازند اراک8,180 1397/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی جم8,400 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SAتزریقیپتروشیمی تبریز6,000 1397/03/31
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60507 جم  1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی جم7,790 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110فیلمپتروشیمی آریاساسول7,740 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52505 جم  1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4 پتروشیمی باختر7,030 1397/03/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)7000Fفیلمپتروشیمی ایلام7,880 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی مارون 8,000 1397/03/31
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100N جم8,550 PE-1001397/03/31
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپپتروشیمی جم8,850 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی باختر7,770 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE100پایپپتروشیمی مارون8,600 1397/03/31
پلی اتیلن سنگین (HDPE)6006 سابیک-Sabic PE-1001397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5218 پتروشیمی تبریز   1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52502 پتروشیمی جم  1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52511    1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5001    1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60505    1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA    1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6040تزریقیپتروشیمی جم  1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6070    1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HPDE)54B04 پتروشیمی لرستان  1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3490پایپ - PE100بروج خود رنگ مشکی1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپایلام8,800 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE 100پایپاراک8,800 1397/04/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)020فیلمپتروشیمی بندرامام6,900 1397/04/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)0075فیلمپتروشیمی بندرامام7,600 1397/04/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)0190فیلمپتروشیمی آریاساسول6,600 1397/03/31
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922تزریقیپتروشیمی لاله6,150 1397/03/31
پلی اتیلن سبک (LDPE)2100فیلمپتروشیمی لاله  1397/04/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TNفیلمپتروشیمی لاله6,600 1397/04/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H پتروشیمی امیرکبیر6,650 1397/04/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420D پتروشیمی امیرکبیر5,630 1397/03/19
پلی اتیلن سبک (LDPE)2004TCفیلمپتروشیمی لاله6,220 1397/03/21
پلی اتیلن سبک (LDPE)2426K    1397/04/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125 آریا ساسول  1397/04/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TXفیلمپتروشیمی لاله6,600 1397/04/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Kفیلمپتروشیمی امیرکبیر6,550 1397/04/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Hفیلمپتروشیمی کردستان  1397/04/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420E  6,000 1397/03/13
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922تزریقیآریاساسول6,200 1397/03/31
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Fفيلماميركبير5,900 1397/02/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی امیر کبیر6,600 1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22501KJفیلمپتروشیمی جم  1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026 Sabic  1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی اراک6,500 1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209KJفیلمپتروشیمی امیرکبیر  1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)38504    1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220AA    1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220KJ    1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22401 پتروشیمی مهاباد  1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22402فیلمپتروشیمی مهاباد  1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)27402 لرستان  1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)33403 لرستان   1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22501AAفیلمپتروشیمی جم5,970 1397/02/31
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22403 لرستان  1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22B02تزریقیپتروشیمی مهاباد5,920 1397/02/31
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 8,100 1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 8,900 1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زر شیمی  1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552R نوید زرشیمی8,800 1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی مارون   1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم7,850 1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XKنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال7,150درب پتروشیمی1397/03/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L اراک  1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی جم8,800 1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XLنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال7,550 1397/04/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552J اراک  1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Gتزریقیپتروشیمی مارون   1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 P پتروشیمی جم  1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 Mنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی  1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S    1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S    1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار7,170 1397/02/30
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی جم7,680 1397/03/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S    1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gتزریقیپتروشیمی مارون 8,790 1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)060نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار7,890درب پتروشیمی1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 515MAتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی7,120 1397/03/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525Jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون   1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی اراک8,800 1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550J اراک7,850 1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی7,850 1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N    1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 8,800 1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H    1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30    1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)080    1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102Lنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال7,170 1397/03/05
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G    1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Gتزریقیپتروشیمی مارون7,180 1397/03/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی اراک7,830 1397/03/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102K رجـال  1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)380 پلی نار  1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)030 پلی نار   1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500Jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون   1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)X30Gتزریقیپتروشیمی مارون   1397/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم7,150 1397/03/13
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Lتزریقیپتروشیمی جم7,800 1397/04/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZB 332Lتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی7,300 1397/03/13
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 548Rتزریقیپتروشیمی جم8,200 1397/04/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی اراک7,800 1397/04/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)332Cاتصالاتپتروشیمی نوید زرشیمی8,050 1397/03/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)MR230 Cلولهپتروشیمی مارون 7,880 1397/03/28
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR230 Cلولهپتروشیمی نوید زرشیمی7,450 1397/03/13
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 N    1397/04/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J740تزریقیهیوسانگ9,230 1397/04/02
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)M1600تزریقیال جی8,520 1397/02/31
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP270 Gبادی (PP Blow Molding)پتروشیمی اراک7,750شازند اراک1397/03/01
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R60اتصالاتپتروشیمی اراک9,800 1397/03/13
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی مارون 7,800 1397/04/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Gاتصالاتپتروشیمی جم  1397/04/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J580S    1397/04/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J550S    1397/04/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 Rتزریقیپتروشیمی جم7,450 1397/03/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP230C    1397/04/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)2X83CE پتروشیمی اراک7,650 1397/03/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R2400پایپ 8,520 1397/02/31
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)560   PP شفاف1397/04/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R200Pپایپهیوسانگ8,890 1397/04/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPS 30 R    1397/04/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPX-3130 UV    1397/04/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)548TIML- تزریقیپتروشیمی جم  1397/04/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR340تزریقیپتروشیمی نوید زر شیمی  1397/04/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP345تزریقی- IMLپتروشیمی جم8,320 1397/03/07
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)تزریق پتروشیمی اراک  1397/04/03
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)تزریق پتروشیمی اراک  1397/04/03
پلی استایرن معمولی (GPPS)1540 تبريز7,830کریستال1397/04/02
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه    1397/04/03
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144 کره9,520 1397/03/28
پلی استایرن معمولی (GPPS)861 کره9,450 1397/04/02
پلی استایرن معمولی (GPPS)336  9,430 1397/04/02
پلی استایرن معمولی (GPPS)5250 تایوان  1397/04/03
پلی استایرن معمولی (GPPS)1551  7,690کریستال تخت جمشید1397/03/28
پلی استایرن معمولی (GPPS)1160 تبريز7,320 1397/03/21
پلی استایرن معمولی (GPPS)1460 تبريز  1397/04/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)7240 تبريز9,500هایمپک1397/04/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)350 تایوان  1397/04/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)9450 تایوان8,450 1397/02/09
پلی استایرن مقاوم (HIPS)425 کـره  1397/04/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)724 کـره  1397/04/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)850    1397/04/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)5157    1397/04/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)616 تایوان8,400 1397/02/09
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150 تبريز10,700 1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10415 گلپایگان-قائد بصیر10,990 1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50 گلپایگان-قائد بصیر10,450 1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10417 گلپایگان-قائد بصیر10,990 1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70 گلپایگان-قائد بصیر  1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80 گلپایگان-قائد بصیر  1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10715 گلپایگان-قائد بصیر  1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10720 گلپایگان-قائد بصیر10,920 1397/03/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10733 گلپایگان-قائد بصیر10,950 1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10730  10,950 1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)90913 گلپایگان-قائدبصیر10,790 1397/03/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat   1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10    1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N40    1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10620    1397/04/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10442    1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10210    1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340   مقاوم به حرارت 1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157  10,100 1397/03/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75    1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)777CHigh HeatChimei-taiwan  1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)DH500High Heatگلپایگان  1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)2330High Heatتبریز  1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی کربنات(PC/ABS)265N گلپایگان  1397/04/03
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641    1397/04/03
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG821 Lottechem کو آپ1397/04/03
پلى اتيلن ترفتالات (PET)Super Bright    1397/04/03
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG781 پتروشیمی تندگویان10,435 1397/03/23
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG785 پتروشیمی تندگویان9,175 1397/02/30
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG825 پتروشیمی تندگویان9,220 1397/02/30
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG 821 تندگویان10,090درب پتروشیمی1397/03/23
پلی اتیلن ترفتالات (PET)761    1397/04/03
پلى اتيلن ترفتالات (PET)821بطريTK Chemical TEX PET1397/04/03
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG645 تندگویان  1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونبندر امام  1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)S60سوسپانسیونبندر امام  1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)S70سوسپانسیونآبادان6,250 1397/02/27
پلی وینیل کلراید (PVC)741    1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)701    1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)703    1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion)1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion)1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1202 LG6,220امولسیونی (emulsion)1397/03/07
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1302 LG6,420امولسیونی (emulsion)1397/03/07
پلی وینیل کلراید (PVC)S57 LG  1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند4,800 1397/03/31
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیر  1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونآبادان 5,300 1397/02/27
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونپتروشیمی غدیر  1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)S65 آبادان درب پتروشیمی1397/04/02
پلی وینیل کلراید (PVC)80    1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)100    1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)102    1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)104    1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)106    1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)108    1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)110    1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)115    1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)120    1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)129    1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 415    1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 515    1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)Op 415 russian     1397/04/02
پلی وینیل کلراید (PVC)A-1    1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 1    1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 5    1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 10    1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)A    1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)C    1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)C-1    1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)D    1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)E    1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)Welding cable sheathing     1397/04/03
پلی وینیل کلراید (PVC)S65 بندر امام4,530درب پتروشیمی1397/03/19
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند4,540درب پتروشیمی1397/03/19
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیر درب پتروشیمی1397/04/03