قیمت روز مواد پلاستیک

   Search     

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5620تزریقیپتروشیمی اراک  1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52518تزریقیپتروشیمی جم5,430 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی مارون 6,250 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی   1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی   1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن   1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلمپتروشیمی مهر6,300 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)2200 پتروشیمی ایلام  1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی باختر-کرمانشاه6,180 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)0035بادیپتروشیمی بندرامام6,170 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3840دورانیپتروشیمی تبریز6,140 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80 پایپپتروشیمی امیرکبیر7,220 1396/12/13
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقیپتروشیمی بندرامام5,370 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80) لولهپتروشیمی شازند اراک7,170 1396/12/13
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی جم6,420 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SAتزریقیپتروشیمی تبریز6,185 1396/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60507 جم  1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی جم6,280 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110فیلمپتروشیمی آریاساسول6,300 1396/12/19
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52505 جم  1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4 پتروشیمی باختر  1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)7000Fفیلمپتروشیمی ایلام6,260 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی مارون 6,250 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100N جم  PE-1001396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپپتروشیمی جم  1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی باختر6,250 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE100پایپپتروشیمی مارون7,175 1396/12/13
پلی اتیلن سنگین (HDPE)6006 سابیک-Sabic PE-1001396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5218 پتروشیمی تبریز   1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52502 پتروشیمی جم  1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52511    1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5001    1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60505    1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA    1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6040تزریقیپتروشیمی جم  1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6070    1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HPDE)54B04 پتروشیمی لرستان5,350 1396/12/05
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3490پایپ - PE100بروج خود رنگ مشکی1396/12/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)020فیلمپتروشیمی بندرامام5,840 1396/12/20
پلی اتیلن سبک (LDPE)0075فیلمپتروشیمی بندرامام6,220 1396/12/20
پلی اتیلن سبک (LDPE)0190فیلمپتروشیمی آریاساسول5,870 1396/12/20
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922تزریقیپتروشیمی لاله6,220 1396/12/02
پلی اتیلن سبک (LDPE)2100فیلمپتروشیمی لاله5,800 1396/09/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TNفیلمپتروشیمی لاله5,790 1396/12/20
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H پتروشیمی امیرکبیر5,720 1396/12/16
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420D پتروشیمی امیرکبیر  1396/12/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2004TCفیلمپتروشیمی لاله5,600 1396/12/12
پلی اتیلن سبک (LDPE)2426K    1396/12/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125 آریا ساسول  1396/12/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TXفیلمپتروشیمی لاله5,720 1396/12/14
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Kفیلمپتروشیمی امیرکبیر  1396/12/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Hفیلمپتروشیمی کردستان5,820 1396/12/05
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420E  5,760 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی امیر کبیر5,800 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22501KJفیلمپتروشیمی جم  1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026 Sabic  1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی اراک5,720 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209KJفیلمپتروشیمی امیرکبیر5,895 1396/11/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)38504    1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220AA    1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220KJ    1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22401 پتروشیمی مهاباد  1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22402فیلمپتروشیمی مهاباد4,845 1396/10/10
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)27402 لرستان  1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)33403 لرستان   1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22501AAفیلمپتروشیمی جم4,970 1396/09/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22403 لرستان  1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22B02تزریقیپتروشیمی مهاباد5,700 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 6,620 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 6,410 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زر شیمی6,620 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552R نوید زرشیمی  1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی مارون 6,520 1396/10/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم6,900 1396/11/18
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XKنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال6,660درب پتروشیمی1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L اراک  1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی جم6,390 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XLنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال6,660 1396/12/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552J اراک  1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Gتزریقیپتروشیمی مارون   1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 P پتروشیمی جم  1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 Mنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی6,920 1396/12/16
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S    1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S    1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار6,350 1396/11/18
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی جم6,620 1396/12/16
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S    1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gتزریقیپتروشیمی مارون 6,250 1396/12/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)060نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار6,520درب پتروشیمی1396/12/16
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525Jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون   1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی اراک6,410 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550J اراک  1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی  1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N    1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 6,390 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H    1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30    1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)080    1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102Lنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال6,630 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G    1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Gتزریقیپتروشیمی مارون6,520 1396/11/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی اراک  1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102K رجـال  1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)380 پلی نار  1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)030 پلی نار   1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون   1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)X30Gتزریقیپتروشیمی مارون 5,660 1396/10/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم6,620 1396/11/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Lتزریقیپتروشیمی جم6,650 1396/12/14
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZB 332Lتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی6,380 1396/11/10
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 548Rتزریقیپتروشیمی جم6,960 1396/12/14
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی اراک6,700 1396/12/15
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)332Cاتصالاتپتروشیمی نوید زرشیمی7,590 1396/12/12
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)MR230 Cلولهپتروشیمی مارون 6,620 1396/12/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR230 Cلولهپتروشیمی نوید زرشیمی6,620 1396/12/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 N    1396/12/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J740تزریقیهیوسانگ6,670 1396/12/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)M1600تزریقیال جی7,720 1396/12/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP270 Gبادی (PP Blow Molding)پتروشیمی اراک7,050شازند اراک1396/12/19
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R60اتصالاتپتروشیمی اراک  1396/12/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی مارون   1396/12/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Gاتصالاتپتروشیمی جم6,520 1396/12/14
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J580S    1396/12/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J550S    1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 515MAتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی6,490 1396/12/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 Rتزریقیپتروشیمی جم8,530 1396/12/12
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP230C    1396/12/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)2X83CE پتروشیمی اراک6,130 1396/10/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R2400پایپ 6,570 1396/12/19
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)560   PP شفاف1396/12/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R200Pپایپهیوسانگ6,520 1396/12/20
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPS 30 R    1396/12/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPX-3130 UV    1396/12/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)548TIML- تزریقیپتروشیمی جم6,930 1396/11/30
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR340تزریقیپتروشیمی نوید زر شیمی6,430 1396/11/10
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP345تزریقی- IMLپتروشیمی جم8,600 1396/12/19
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)تزریق پتروشیمی اراک6,880 1396/12/12
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)تزریق پتروشیمی اراک6,880 1396/12/12
پلی استایرن معمولی (GPPS)1540 تبريز7,710کریستال1396/12/20
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه    1396/12/27
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144 کره9,820 1396/12/16
پلی استایرن معمولی (GPPS)861 کره9,230 1396/12/16
پلی استایرن معمولی (GPPS)336  9,230 1396/12/16
پلی استایرن معمولی (GPPS)5250 تایوان7,720 1396/09/28
پلی استایرن معمولی (GPPS)1551  7,480کریستال تخت جمشید1396/12/15
پلی استایرن معمولی (GPPS)1160 تبريز6,930 1396/11/10
پلی استایرن معمولی (GPPS)1460 تبريز6,930 1396/11/10
پلی استایرن مقاوم (HIPS)7240 تبريز8,570هایمپک1396/12/20
پلی استایرن مقاوم (HIPS)350 تایوان  1396/12/27
پلی استایرن مقاوم (HIPS)9450 تایوان8,375 1396/11/29
پلی استایرن مقاوم (HIPS)425 کـره  1396/12/27
پلی استایرن مقاوم (HIPS)724 کـره8,030 1396/11/01
پلی استایرن مقاوم (HIPS)850    1396/12/27
پلی استایرن مقاوم (HIPS)5157  9,180 1396/10/19
پلی استایرن مقاوم (HIPS)616 تایوان7,460 1396/10/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150 تبريز11,380 1396/12/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10415 گلپایگان-قائد بصیر11,220 1396/12/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50 گلپایگان-قائد بصیر10,720 1396/12/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10417 گلپایگان-قائد بصیر11,150 1396/12/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70 گلپایگان-قائد بصیر10,700 1396/12/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80 گلپایگان-قائد بصیر  1396/12/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10715 گلپایگان-قائد بصیر  1396/12/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10720 گلپایگان-قائد بصیر11,280 1396/12/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10733 گلپایگان-قائد بصیر11,220 1396/12/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10730    1396/12/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)90913 گلپایگان-قائدبصیر11,140 1396/12/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat   1396/12/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10    1396/12/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N40  8,270 1396/09/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10620    1396/12/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10442    1396/12/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10210    1396/12/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340   مقاوم به حرارت 1396/12/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157  9,430 1396/11/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75    1396/12/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)777CHigh HeatChimei-taiwan  1396/12/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)DH500High Heatگلپایگان12,500 1396/09/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)2330High Heatتبریز  1396/12/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی کربنات(PC/ABS)265N گلپایگان  1396/12/27
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641    1396/12/27
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG821 Lottechem کو آپ1396/12/27
پلى اتيلن ترفتالات (PET)Super Bright    1396/12/27
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG781 پتروشیمی تندگویان6,720 1396/12/20
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG785 پتروشیمی تندگویان درب پتروشیمی1396/12/26
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG825 پتروشیمی تندگویان6,220 1396/12/08
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG 821 تندگویان6,280 1396/12/08
پلی اتیلن ترفتالات (PET)761    1396/12/27
پلى اتيلن ترفتالات (PET)821بطريTK Chemical5,435TEX PET1396/12/02
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونبندر امام4,670درب پتروشیمی1396/12/20
پلی وینیل کلراید (PVC)S60سوسپانسیونبندر امام  1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)S70سوسپانسیونآبادان5,450 1396/12/19
پلی وینیل کلراید (PVC)741    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)701    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)703    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion)1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion)1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1202 LG امولسیونی (emulsion)1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1302 LG امولسیونی (emulsion)1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)S57 LG  1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند4,620درب پتروشیمی1396/12/20
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیر4,770درب پتروشیمی1396/12/20
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونآبادان 4,920 1396/10/11
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونپتروشیمی غدیر  1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)S65 آبادان درب پتروشیمی1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)80    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)100    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)102    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)104    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)106    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)108    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)110    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)115    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)120    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)129    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 415    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 515    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)Op 415 russian     1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)A-1    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 1    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 5    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 10    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)A    1396/12/26
پلی وینیل کلراید (PVC)C    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)C-1    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)D    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)E    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)Welding cable sheathing     1396/12/27