قیمت روز مواد پلاستیک

   Search     

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5620تزریقیپتروشیمی اراک  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52518تزریقیپتروشیمی جم16,740 1397/06/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی مارون 13,520 1397/06/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی   1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی   1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن   1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلمپتروشیمی مهر13,450 1397/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)2200 پتروشیمی ایلام  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی باختر-کرمانشاه13,790 1397/06/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)0035بادیپتروشیمی بندرامام13,350 1397/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3840دورانیپتروشیمی تبریز11,630 1397/06/18
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80 پایپپتروشیمی امیرکبیر15,550 1397/06/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقیپتروشیمی بندرامام16,630 1397/06/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80) لولهپتروشیمی شازند اراک  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی جم15,030 1397/06/14
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SAتزریقیپتروشیمی تبریز  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60507 جم  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی جم13,150 1397/06/19
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110فیلمپتروشیمی آریاساسول13,340 1397/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52505 جم  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4 پتروشیمی باختر  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)7000Fفیلمپتروشیمی ایلام13,380 1397/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی مارون 14,700 1397/06/14
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100N جم  PE-1001397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپپتروشیمی جم  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی باختر13,100 1397/06/19
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE100پایپپتروشیمی مارون  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)6006 سابیک-Sabic PE-1001397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5218 پتروشیمی تبریز   1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52502 پتروشیمی جم  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52511    1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5001    1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60505    1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA    1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6040تزریقیپتروشیمی جم  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6070    1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HPDE)54B04 پتروشیمی لرستان  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3490پایپ - PE100بروج خود رنگ مشکی1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپایلام15,350 1397/06/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE 100پایپاراک  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)62N07تزریقیپتروشیمی مهاباد9,880 1397/06/10
پلی اتیلن سبک (LDPE)020فیلمپتروشیمی بندرامام14,130 1397/06/20
پلی اتیلن سبک (LDPE)0075فیلمپتروشیمی بندرامام13,730 1397/06/24
پلی اتیلن سبک (LDPE)0190فیلمپتروشیمی آریاساسول12,900 1397/06/18
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922تزریقیپتروشیمی لاله13,050 1397/06/14
پلی اتیلن سبک (LDPE)2100فیلمپتروشیمی لاله13,830 1397/06/14
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TNفیلمپتروشیمی لاله13,230 1397/06/14
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H پتروشیمی امیرکبیر12,740 1397/06/24
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420D پتروشیمی امیرکبیر15,000 1397/06/14
پلی اتیلن سبک (LDPE)2004TCفیلمپتروشیمی لاله  1397/06/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2426K    1397/06/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125 آریا ساسول  1397/06/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TXفیلمپتروشیمی لاله13,230 1397/06/14
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Kفیلمپتروشیمی امیرکبیر  1397/06/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Hفیلمپتروشیمی کردستان  1397/06/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420E    1397/06/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922تزریقیآریاساسول13,000 1397/06/14
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Fفيلماميركبير12,450 1397/06/14
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی امیر کبیر12,985 1397/06/24
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22501KJفیلمپتروشیمی جم  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026 Sabic  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی اراک12,880 1397/06/24
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209KJفیلمپتروشیمی امیرکبیر  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)38504    1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220AA    1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220KJ    1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22401 پتروشیمی مهاباد  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22402فیلمپتروشیمی مهاباد  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)27402 لرستان  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)33403 لرستان   1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22501AAفیلمپتروشیمی جم  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22403 لرستان  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22B02تزریقیپتروشیمی مهاباد12,530 1397/06/14
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 19,630 1397/06/21
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 16,150 1397/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زر شیمی18,600 1397/06/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552R نوید زرشیمی15,840 1397/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی مارون   1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم18,230 1397/06/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XKنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال19,000درب پتروشیمی1397/06/14
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L اراک  1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی جم15,840 1397/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XLنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال12,670 1397/06/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552J اراک  1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Gتزریقیپتروشیمی مارون   1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 P پتروشیمی جم  1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 Mنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی  1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S    1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S    1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار  1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی جم18,600 1397/06/25
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S    1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gتزریقیپتروشیمی مارون 15,830 1397/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)060نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار12,600درب پتروشیمی1397/06/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 515MAتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی7,120 1397/03/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525Jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون   1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی اراک15,840 1397/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550J اراک  1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی  1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N    1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 15,840 1397/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H    1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30    1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)080    1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102Lنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال  1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G    1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Gتزریقیپتروشیمی مارون  1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی اراک  1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102K رجـال  1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)380 پلی نار  1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)030 پلی نار   1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500Jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون   1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)X30Gتزریقیپتروشیمی مارون   1397/06/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم19,850 1397/06/14
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Lتزریقیپتروشیمی جم13,930 1397/06/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZB 332Lتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی13,050 1397/06/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 548Rتزریقیپتروشیمی جم14,230 1397/06/21
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی اراک14,550 1397/06/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)332Cاتصالاتپتروشیمی نوید زرشیمی19,000 1397/06/14
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)MR230 Cلولهپتروشیمی مارون 20,000 1397/06/14
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR230 Cلولهپتروشیمی نوید زرشیمی  1397/06/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 N    1397/06/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J740تزریقیهیوسانگ13,950 1397/06/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)M1600تزریقیال جی  1397/06/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP270 Gبادی (PP Blow Molding)پتروشیمی اراک18,900شازند اراک1397/06/14
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R60اتصالاتپتروشیمی اراک  1397/06/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی مارون   1397/06/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Gاتصالاتپتروشیمی جم13,560 1397/06/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J580S    1397/06/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J550S    1397/06/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 Rتزریقیپتروشیمی جم20,500 1397/06/14
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP230C    1397/06/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)2X83CE پتروشیمی اراک  1397/06/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R2400پایپ 11,050 1397/04/09
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)560   PP شفاف1397/06/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R200Pپایپهیوسانگ19,250 1397/06/25
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPS 30 R    1397/06/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPX-3130 UV    1397/06/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)548TIML- تزریقیپتروشیمی جم14,000 1397/06/14
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR340تزریقیپتروشیمی نوید زر شیمی20,100 1397/06/19
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP345تزریقی- IMLپتروشیمی جم20,100 1397/06/14
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)تزریق پتروشیمی اراک  1397/06/27
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)تزریق پتروشیمی اراک  1397/06/27
پلی استایرن معمولی (GPPS)1540 تبريز13,250کریستال1397/06/27
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه    1397/06/27
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144 کره  1397/06/27
پلی استایرن معمولی (GPPS)861 کره  1397/06/27
پلی استایرن معمولی (GPPS)336    1397/06/27
پلی استایرن معمولی (GPPS)5250 تایوان  1397/06/27
پلی استایرن معمولی (GPPS)1551  12,220کریستال تخت جمشید1397/06/27
پلی استایرن معمولی (GPPS)1160 تبريز  1397/06/27
پلی استایرن معمولی (GPPS)1460 تبريز  1397/06/27
پلی استایرن مقاوم (HIPS)7240 تبريز14,930هایمپک1397/06/27
پلی استایرن مقاوم (HIPS)350 تایوان  1397/06/27
پلی استایرن مقاوم (HIPS)9450 تایوان8,450 1397/02/09
پلی استایرن مقاوم (HIPS)425 کـره  1397/06/27
پلی استایرن مقاوم (HIPS)724 کـره  1397/06/27
پلی استایرن مقاوم (HIPS)850    1397/06/27
پلی استایرن مقاوم (HIPS)5157    1397/06/27
پلی استایرن مقاوم (HIPS)616 تایوان  1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150 تبريز17,200 1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10415 گلپایگان-قائد بصیر24,600 1397/06/17
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50 گلپایگان-قائد بصیر17,200 1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10417 گلپایگان-قائد بصیر23,800 1397/06/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70 گلپایگان-قائد بصیر  1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80 گلپایگان-قائد بصیر  1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10715 گلپایگان-قائد بصیر  1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10720 گلپایگان-قائد بصیر22,100 1397/06/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10733 گلپایگان-قائد بصیر24,500 1397/06/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10730  10,950 1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)90913 گلپایگان-قائدبصیر19,300 1397/06/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat   1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10    1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N40    1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10620    1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10442    1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10210    1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340   مقاوم به حرارت 1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157    1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75    1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)777CHigh HeatChimei-taiwan  1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)DH500High Heatگلپایگان  1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)2330High Heatتبریز  1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی کربنات(PC/ABS)265N گلپایگان  1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641    1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG821 Lottechem کو آپ1397/06/27
پلى اتيلن ترفتالات (PET)Super Bright    1397/06/27
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG781 پتروشیمی تندگویان18,550 1397/06/06
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG785 پتروشیمی تندگویان21,850 1397/05/10
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG825 پتروشیمی تندگویان18,550 1397/06/10
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG 821 تندگویان18,630درب پتروشیمی1397/06/10
پلی اتیلن ترفتالات (PET)761    1397/06/27
پلى اتيلن ترفتالات (PET)821بطريTK Chemical19,030TEX PET1397/06/06
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG645 تندگویان  1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونبندر امام  1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)S60سوسپانسیونبندر امام11,700 1397/06/07
پلی وینیل کلراید (PVC)S70سوسپانسیونآبادان  1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)741    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)701    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)703    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion)1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion)1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1202 LG امولسیونی (emulsion)1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1302 LG امولسیونی (emulsion)1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)S57 LG  1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند16,850 1397/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیر8,930 1397/05/10
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونآبادان 5,300 1397/02/27
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونپتروشیمی غدیر  1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)S65 آبادان درب پتروشیمی1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)80    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)100    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)102    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)104    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)106    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)108    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)110    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)115    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)120    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)129    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 415    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 515    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)Op 415 russian     1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)A-1    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 1    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 5    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 10    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)A    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)C    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)C-1    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)D    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)E    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)Welding cable sheathing     1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)S65 بندر امام16,800درب پتروشیمی1397/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند درب پتروشیمی1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیر درب پتروشیمی1397/06/27