قیمت مواد پلى اتيلن

   Search     

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5620تزریقیپتروشیمی اراک  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52518تزریقیپتروشیمی جم16,740 1397/06/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی مارون 13,520 1397/06/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی   1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی   1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن   1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلمپتروشیمی مهر13,450 1397/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)2200 پتروشیمی ایلام  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی باختر-کرمانشاه13,790 1397/06/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)0035بادیپتروشیمی بندرامام13,350 1397/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3840دورانیپتروشیمی تبریز11,630 1397/06/18
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80 پایپپتروشیمی امیرکبیر15,550 1397/06/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقیپتروشیمی بندرامام16,630 1397/06/25
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80) لولهپتروشیمی شازند اراک  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی جم15,030 1397/06/14
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SAتزریقیپتروشیمی تبریز  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60507 جم  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی جم13,150 1397/06/19
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110فیلمپتروشیمی آریاساسول13,340 1397/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52505 جم  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4 پتروشیمی باختر  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)7000Fفیلمپتروشیمی ایلام13,380 1397/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی مارون 14,700 1397/06/14
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100N جم  PE-1001397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپپتروشیمی جم  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی باختر13,100 1397/06/19
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE100پایپپتروشیمی مارون  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)6006 سابیک-Sabic PE-1001397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5218 پتروشیمی تبریز   1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52502 پتروشیمی جم  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52511    1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5001    1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60505    1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA    1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6040تزریقیپتروشیمی جم  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6070    1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HPDE)54B04 پتروشیمی لرستان  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3490پایپ - PE100بروج خود رنگ مشکی1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپایلام15,350 1397/06/21
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE 100پایپاراک  1397/06/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)62N07تزریقیپتروشیمی مهاباد9,880 1397/06/10
پلی اتیلن سبک (LDPE)020فیلمپتروشیمی بندرامام14,130 1397/06/20
پلی اتیلن سبک (LDPE)0075فیلمپتروشیمی بندرامام13,730 1397/06/24
پلی اتیلن سبک (LDPE)0190فیلمپتروشیمی آریاساسول12,900 1397/06/18
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922تزریقیپتروشیمی لاله13,050 1397/06/14
پلی اتیلن سبک (LDPE)2100فیلمپتروشیمی لاله13,830 1397/06/14
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TNفیلمپتروشیمی لاله13,230 1397/06/14
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H پتروشیمی امیرکبیر12,740 1397/06/24
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420D پتروشیمی امیرکبیر15,000 1397/06/14
پلی اتیلن سبک (LDPE)2004TCفیلمپتروشیمی لاله  1397/06/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2426K    1397/06/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125 آریا ساسول  1397/06/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TXفیلمپتروشیمی لاله13,230 1397/06/14
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Kفیلمپتروشیمی امیرکبیر  1397/06/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Hفیلمپتروشیمی کردستان  1397/06/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420E    1397/06/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922تزریقیآریاساسول13,000 1397/06/14
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Fفيلماميركبير12,450 1397/06/14
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی امیر کبیر12,985 1397/06/24
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22501KJفیلمپتروشیمی جم  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026 Sabic  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی اراک12,880 1397/06/24
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209KJفیلمپتروشیمی امیرکبیر  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)38504    1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220AA    1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220KJ    1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22401 پتروشیمی مهاباد  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22402فیلمپتروشیمی مهاباد  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)27402 لرستان  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)33403 لرستان   1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22501AAفیلمپتروشیمی جم  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22403 لرستان  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22B02تزریقیپتروشیمی مهاباد12,530 1397/06/14