قیمت مواد پلى اتيلن

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5620تزریقیپتروشیمی اراک  1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52518تزریقیپتروشیمی جم5,430 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی مارون 6,250 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی   1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی   1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن   1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلمپتروشیمی مهر6,300 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)2200 پتروشیمی ایلام  1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی باختر-کرمانشاه6,180 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)0035بادیپتروشیمی بندرامام6,170 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3840دورانیپتروشیمی تبریز6,140 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80 پایپپتروشیمی امیرکبیر7,220 1396/12/13
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقیپتروشیمی بندرامام5,370 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80) لولهپتروشیمی شازند اراک7,170 1396/12/13
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی جم6,420 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SAتزریقیپتروشیمی تبریز6,185 1396/12/09
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60507 جم  1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی جم6,280 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110فیلمپتروشیمی آریاساسول6,300 1396/12/19
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52505 جم  1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4 پتروشیمی باختر  1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)7000Fفیلمپتروشیمی ایلام6,260 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی مارون 6,250 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100N جم  PE-1001396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپپتروشیمی جم  1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی باختر6,250 1396/12/20
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE100پایپپتروشیمی مارون7,175 1396/12/13
پلی اتیلن سنگین (HDPE)6006 سابیک-Sabic PE-1001396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5218 پتروشیمی تبریز   1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52502 پتروشیمی جم  1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52511    1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5001    1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60505    1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA    1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6040تزریقیپتروشیمی جم  1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6070    1396/12/27
پلی اتیلن سنگین (HPDE)54B04 پتروشیمی لرستان5,350 1396/12/05
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3490پایپ - PE100بروج خود رنگ مشکی1396/12/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)020فیلمپتروشیمی بندرامام5,840 1396/12/20
پلی اتیلن سبک (LDPE)0075فیلمپتروشیمی بندرامام6,220 1396/12/20
پلی اتیلن سبک (LDPE)0190فیلمپتروشیمی آریاساسول5,870 1396/12/20
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922تزریقیپتروشیمی لاله6,220 1396/12/02
پلی اتیلن سبک (LDPE)2100فیلمپتروشیمی لاله5,800 1396/09/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TNفیلمپتروشیمی لاله5,790 1396/12/20
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H پتروشیمی امیرکبیر5,720 1396/12/16
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420D پتروشیمی امیرکبیر  1396/12/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2004TCفیلمپتروشیمی لاله5,600 1396/12/12
پلی اتیلن سبک (LDPE)2426K    1396/12/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125 آریا ساسول  1396/12/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TXفیلمپتروشیمی لاله5,720 1396/12/14
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Kفیلمپتروشیمی امیرکبیر  1396/12/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Hفیلمپتروشیمی کردستان5,820 1396/12/05
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420E  5,760 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی امیر کبیر5,800 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22501KJفیلمپتروشیمی جم  1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026 Sabic  1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی اراک5,720 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209KJفیلمپتروشیمی امیرکبیر5,895 1396/11/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)38504    1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220AA    1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220KJ    1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22401 پتروشیمی مهاباد  1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22402فیلمپتروشیمی مهاباد4,845 1396/10/10
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)27402 لرستان  1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)33403 لرستان   1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22501AAفیلمپتروشیمی جم4,970 1396/09/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22403 لرستان  1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22B02تزریقیپتروشیمی مهاباد5,700 1396/12/20