قیمت مواد پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی امیر کبیر5,800 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22501KJفیلمپتروشیمی جم  1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026 Sabic  1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی اراک5,720 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209KJفیلمپتروشیمی امیرکبیر5,895 1396/11/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)38504    1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220AA    1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220KJ    1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22401 پتروشیمی مهاباد  1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22402فیلمپتروشیمی مهاباد4,845 1396/10/10
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)27402 لرستان  1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)33403 لرستان   1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22501AAفیلمپتروشیمی جم4,970 1396/09/28
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22403 لرستان  1396/12/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22B02تزریقیپتروشیمی مهاباد5,700 1396/12/20