قیمت مواد پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)

   Search     

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی امیر کبیر12,985 1397/06/24
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22501KJفیلمپتروشیمی جم  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026 Sabic  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AAفیلمپتروشیمی اراک12,880 1397/06/24
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209KJفیلمپتروشیمی امیرکبیر  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)38504    1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220AA    1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220KJ    1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22401 پتروشیمی مهاباد  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22402فیلمپتروشیمی مهاباد  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)27402 لرستان  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)33403 لرستان   1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22501AAفیلمپتروشیمی جم  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22403 لرستان  1397/06/27
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22B02تزریقیپتروشیمی مهاباد12,530 1397/06/14