قیمت مواد پلی اتیلن سبک (LDPE)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سبک (LDPE)020فیلمپتروشیمی بندرامام5,840 1396/12/20
پلی اتیلن سبک (LDPE)0075فیلمپتروشیمی بندرامام6,220 1396/12/20
پلی اتیلن سبک (LDPE)0190فیلمپتروشیمی آریاساسول5,870 1396/12/20
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922تزریقیپتروشیمی لاله6,220 1396/12/02
پلی اتیلن سبک (LDPE)2100فیلمپتروشیمی لاله5,800 1396/09/25
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TNفیلمپتروشیمی لاله5,790 1396/12/20
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H پتروشیمی امیرکبیر5,720 1396/12/16
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420D پتروشیمی امیرکبیر  1396/12/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2004TCفیلمپتروشیمی لاله5,600 1396/12/12
پلی اتیلن سبک (LDPE)2426K    1396/12/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125 آریا ساسول  1396/12/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TXفیلمپتروشیمی لاله5,720 1396/12/14
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Kفیلمپتروشیمی امیرکبیر  1396/12/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Hفیلمپتروشیمی کردستان5,820 1396/12/05
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420E  5,760 1396/12/20