قیمت مواد پلی اتیلن سبک (LDPE)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سبک (LDPE)020فیلمپتروشیمی بندرامام6,900 1397/04/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)0075فیلمپتروشیمی بندرامام7,600 1397/04/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)0190فیلمپتروشیمی آریاساسول6,600 1397/03/31
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922تزریقیپتروشیمی لاله6,150 1397/03/31
پلی اتیلن سبک (LDPE)2100فیلمپتروشیمی لاله  1397/04/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TNفیلمپتروشیمی لاله6,600 1397/04/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H پتروشیمی امیرکبیر6,650 1397/04/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420D پتروشیمی امیرکبیر5,630 1397/03/19
پلی اتیلن سبک (LDPE)2004TCفیلمپتروشیمی لاله6,220 1397/03/21
پلی اتیلن سبک (LDPE)2426K    1397/04/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125 آریا ساسول  1397/04/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TXفیلمپتروشیمی لاله6,600 1397/04/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Kفیلمپتروشیمی امیرکبیر6,550 1397/04/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Hفیلمپتروشیمی کردستان  1397/04/03
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420E  6,000 1397/03/13
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922تزریقیآریاساسول6,200 1397/03/31
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Fفيلماميركبير5,900 1397/02/23