قیمت مواد پلی اتیلن سبک (LDPE)

   Search     

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سبک (LDPE)020فیلمپتروشیمی بندرامام14,130 1397/06/20
پلی اتیلن سبک (LDPE)0075فیلمپتروشیمی بندرامام13,730 1397/06/24
پلی اتیلن سبک (LDPE)0190فیلمپتروشیمی آریاساسول12,900 1397/06/18
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922تزریقیپتروشیمی لاله13,050 1397/06/14
پلی اتیلن سبک (LDPE)2100فیلمپتروشیمی لاله13,830 1397/06/14
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TNفیلمپتروشیمی لاله13,230 1397/06/14
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420H پتروشیمی امیرکبیر12,740 1397/06/24
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420D پتروشیمی امیرکبیر15,000 1397/06/14
پلی اتیلن سبک (LDPE)2004TCفیلمپتروشیمی لاله  1397/06/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2426K    1397/06/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125 آریا ساسول  1397/06/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2102TXفیلمپتروشیمی لاله13,230 1397/06/14
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Kفیلمپتروشیمی امیرکبیر  1397/06/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Hفیلمپتروشیمی کردستان  1397/06/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420E    1397/06/27
پلی اتیلن سبک (LDPE)1922تزریقیآریاساسول13,000 1397/06/14
پلی اتیلن سبک (LDPE)2420Fفيلماميركبير12,450 1397/06/14