قیمت مواد پلی اتیلن سنگین (HDPE)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5620تزریقیپتروشیمی اراک  1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52518تزریقیپتروشیمی جم6,690 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی مارون 7,790 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی   1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی   1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن   1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلمپتروشیمی مهر7,900 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)2200 پتروشیمی ایلام  1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی باختر-کرمانشاه8,000 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)0035بادیپتروشیمی بندرامام12,300 1397/03/31
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3840دورانیپتروشیمی تبریز9,100 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80 پایپپتروشیمی امیرکبیر9,000 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقیپتروشیمی بندرامام6,500 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80) لولهپتروشیمی شازند اراک8,180 1397/03/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی جم8,400 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SAتزریقیپتروشیمی تبریز6,000 1397/03/31
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60507 جم  1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی جم7,790 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110فیلمپتروشیمی آریاساسول7,740 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52505 جم  1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4 پتروشیمی باختر7,030 1397/03/28
پلی اتیلن سنگین (HDPE)7000Fفیلمپتروشیمی ایلام7,880 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی مارون 8,000 1397/03/31
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100N جم8,550 PE-1001397/03/31
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپپتروشیمی جم8,850 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی باختر7,770 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE100پایپپتروشیمی مارون8,600 1397/03/31
پلی اتیلن سنگین (HDPE)6006 سابیک-Sabic PE-1001397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5218 پتروشیمی تبریز   1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52502 پتروشیمی جم  1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)52511    1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5001    1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)60505    1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)5030SA    1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6040تزریقیپتروشیمی جم  1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HPDE)6070    1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HPDE)54B04 پتروشیمی لرستان  1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)3490پایپ - PE100بروج خود رنگ مشکی1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپایلام8,800 1397/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE 100پایپاراک8,800 1397/04/03