قیمت مواد پلی استایرن (GPPS، HIPS، SAN و ABS)

   Search     

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی استایرن معمولی (GPPS)1540 تبريز13,250کریستال1397/06/27
پلی استایرن مقاوم (HIPS)7240 تبريز14,930هایمپک1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150 تبريز17,200 1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10415 گلپایگان-قائد بصیر24,600 1397/06/17
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50 گلپایگان-قائد بصیر17,200 1397/06/27
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه    1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10417 گلپایگان-قائد بصیر23,800 1397/06/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70 گلپایگان-قائد بصیر  1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80 گلپایگان-قائد بصیر  1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10715 گلپایگان-قائد بصیر  1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10720 گلپایگان-قائد بصیر22,100 1397/06/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10733 گلپایگان-قائد بصیر24,500 1397/06/14
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144 کره  1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10730  10,950 1397/04/03
پلی استایرن معمولی (GPPS)861 کره  1397/06/27
پلی استایرن مقاوم (HIPS)350 تایوان  1397/06/27
پلی استایرن معمولی (GPPS)336    1397/06/27
پلی استایرن معمولی (GPPS)5250 تایوان  1397/06/27
پلی استایرن مقاوم (HIPS)9450 تایوان8,450 1397/02/09
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)90913 گلپایگان-قائدبصیر19,300 1397/06/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat   1397/06/27
پلی استایرن مقاوم (HIPS)425 کـره  1397/06/27
پلی استایرن مقاوم (HIPS)724 کـره  1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10    1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N40    1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10620    1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10442    1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10210    1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340   مقاوم به حرارت 1397/06/27
پلی استایرن مقاوم (HIPS)850    1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157    1397/06/27
پلی استایرن مقاوم (HIPS)5157    1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75    1397/06/27
پلی استایرن معمولی (GPPS)1551  12,220کریستال تخت جمشید1397/06/27
پلی استایرن مقاوم (HIPS)616 تایوان  1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)777CHigh HeatChimei-taiwan  1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)DH500High Heatگلپایگان  1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)2330High Heatتبریز  1397/06/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی کربنات(PC/ABS)265N گلپایگان  1397/06/27
پلی استایرن معمولی (GPPS)1160 تبريز  1397/06/27
پلی استایرن معمولی (GPPS)1460 تبريز  1397/06/27