قیمت مواد پلی استایرن (GPPS، HIPS، SAN و ABS)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی استایرن معمولی (GPPS)1540 تبريز7,710کریستال1396/12/20
پلی استایرن مقاوم (HIPS)7240 تبريز8,570هایمپک1396/12/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150 تبريز11,380 1396/12/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10415 گلپایگان-قائد بصیر11,220 1396/12/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50 گلپایگان-قائد بصیر10,720 1396/12/20
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه    1396/12/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10417 گلپایگان-قائد بصیر11,150 1396/12/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70 گلپایگان-قائد بصیر10,700 1396/12/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80 گلپایگان-قائد بصیر  1396/12/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10715 گلپایگان-قائد بصیر  1396/12/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10720 گلپایگان-قائد بصیر11,280 1396/12/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10733 گلپایگان-قائد بصیر11,220 1396/12/19
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144 کره9,820 1396/12/16
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10730    1396/12/27
پلی استایرن معمولی (GPPS)861 کره9,230 1396/12/16
پلی استایرن مقاوم (HIPS)350 تایوان  1396/12/27
پلی استایرن معمولی (GPPS)336  9,230 1396/12/16
پلی استایرن معمولی (GPPS)5250 تایوان7,720 1396/09/28
پلی استایرن مقاوم (HIPS)9450 تایوان8,375 1396/11/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)90913 گلپایگان-قائدبصیر11,140 1396/12/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat   1396/12/27
پلی استایرن مقاوم (HIPS)425 کـره  1396/12/27
پلی استایرن مقاوم (HIPS)724 کـره8,030 1396/11/01
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10    1396/12/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N40  8,270 1396/09/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10620    1396/12/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10442    1396/12/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10210    1396/12/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340   مقاوم به حرارت 1396/12/27
پلی استایرن مقاوم (HIPS)850    1396/12/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157  9,430 1396/11/02
پلی استایرن مقاوم (HIPS)5157  9,180 1396/10/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75    1396/12/27
پلی استایرن معمولی (GPPS)1551  7,480کریستال تخت جمشید1396/12/15
پلی استایرن مقاوم (HIPS)616 تایوان7,460 1396/10/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)777CHigh HeatChimei-taiwan  1396/12/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)DH500High Heatگلپایگان12,500 1396/09/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)2330High Heatتبریز  1396/12/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی کربنات(PC/ABS)265N گلپایگان  1396/12/27
پلی استایرن معمولی (GPPS)1160 تبريز6,930 1396/11/10
پلی استایرن معمولی (GPPS)1460 تبريز6,930 1396/11/10