قیمت مواد پلی استایرن (GPPS، HIPS، SAN و ABS)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی استایرن معمولی (GPPS)1540 تبريز7,830کریستال1397/04/02
پلی استایرن مقاوم (HIPS)7240 تبريز9,500هایمپک1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150 تبريز10,700 1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10415 گلپایگان-قائد بصیر10,990 1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50 گلپایگان-قائد بصیر10,450 1397/04/03
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه    1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10417 گلپایگان-قائد بصیر10,990 1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70 گلپایگان-قائد بصیر  1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80 گلپایگان-قائد بصیر  1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10715 گلپایگان-قائد بصیر  1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10720 گلپایگان-قائد بصیر10,920 1397/03/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10733 گلپایگان-قائد بصیر10,950 1397/04/03
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144 کره9,520 1397/03/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10730  10,950 1397/04/03
پلی استایرن معمولی (GPPS)861 کره9,450 1397/04/02
پلی استایرن مقاوم (HIPS)350 تایوان  1397/04/03
پلی استایرن معمولی (GPPS)336  9,430 1397/04/02
پلی استایرن معمولی (GPPS)5250 تایوان  1397/04/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)9450 تایوان8,450 1397/02/09
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)90913 گلپایگان-قائدبصیر10,790 1397/03/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat   1397/04/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)425 کـره  1397/04/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)724 کـره  1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10    1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N40    1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10620    1397/04/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10442    1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)10210    1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340   مقاوم به حرارت 1397/04/03
پلی استایرن مقاوم (HIPS)850    1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157  10,100 1397/03/02
پلی استایرن مقاوم (HIPS)5157    1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75    1397/04/03
پلی استایرن معمولی (GPPS)1551  7,690کریستال تخت جمشید1397/03/28
پلی استایرن مقاوم (HIPS)616 تایوان8,400 1397/02/09
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)777CHigh HeatChimei-taiwan  1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)DH500High Heatگلپایگان  1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)2330High Heatتبریز  1397/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی کربنات(PC/ABS)265N گلپایگان  1397/04/03
پلی استایرن معمولی (GPPS)1160 تبريز7,320 1397/03/21
پلی استایرن معمولی (GPPS)1460 تبريز  1397/04/03