قیمت مواد پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 6,620 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 6,410 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زر شیمی6,620 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552R نوید زرشیمی  1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی مارون 6,520 1396/10/11
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم6,900 1396/11/18
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XKنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال6,660درب پتروشیمی1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L اراک  1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی جم6,390 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102XLنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال6,660 1396/12/19
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552J اراک  1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Gتزریقیپتروشیمی مارون   1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 P پتروشیمی جم  1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 Mنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی6,920 1396/12/16
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S    1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S    1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار6,350 1396/11/18
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی جم6,620 1396/12/16
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S    1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gتزریقیپتروشیمی مارون 6,250 1396/12/06
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)060نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار6,520درب پتروشیمی1396/12/16
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525Jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون   1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی اراک6,410 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550J اراک  1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی  1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N    1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)552Rنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون 6,390 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H    1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30    1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)080    1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102Lنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال6,630 1396/12/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G    1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Gتزریقیپتروشیمی مارون6,520 1396/11/28
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی اراک  1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)1102K رجـال  1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)380 پلی نار  1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)030 پلی نار   1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون   1396/12/27
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)X30Gتزریقیپتروشیمی مارون 5,660 1396/10/20
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)525Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم6,620 1396/11/30