قیمت مواد پی وی سی (پلی وینیل کلراید PVC)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونبندر امام4,670درب پتروشیمی1396/12/20
پلی وینیل کلراید (PVC)S60سوسپانسیونبندر امام  1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)S70سوسپانسیونآبادان5,450 1396/12/19
پلی وینیل کلراید (PVC)741    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)701    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)703    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion)1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion)1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1202 LG امولسیونی (emulsion)1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1302 LG امولسیونی (emulsion)1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)S57 LG  1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند4,620درب پتروشیمی1396/12/20
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیر4,770درب پتروشیمی1396/12/20
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونآبادان 4,920 1396/10/11
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونپتروشیمی غدیر  1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)S65 آبادان درب پتروشیمی1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)80    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)100    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)102    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)104    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)106    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)108    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)110    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)115    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)120    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)129    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 415    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 515    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)Op 415 russian     1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)A-1    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 1    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 5    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 10    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)A    1396/12/26
پلی وینیل کلراید (PVC)C    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)C-1    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)D    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)E    1396/12/27
پلی وینیل کلراید (PVC)Welding cable sheathing     1396/12/27