قیمت مواد پی وی سی (پلی وینیل کلراید PVC)

   Search     

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونبندر امام  1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)S60سوسپانسیونبندر امام11,700 1397/06/07
پلی وینیل کلراید (PVC)S70سوسپانسیونآبادان  1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)741    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)701    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)703    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion)1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion)1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1202 LG امولسیونی (emulsion)1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1302 LG امولسیونی (emulsion)1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)S57 LG  1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند16,850 1397/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیر8,930 1397/05/10
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونآبادان 5,300 1397/02/27
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونپتروشیمی غدیر  1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)S65 آبادان درب پتروشیمی1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)80    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)100    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)102    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)104    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)106    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)108    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)110    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)115    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)120    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)129    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 415    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 515    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)Op 415 russian     1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)A-1    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 1    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 5    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 10    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)A    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)C    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)C-1    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)D    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)E    1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)Welding cable sheathing     1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)S65 بندر امام16,800درب پتروشیمی1397/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند درب پتروشیمی1397/06/27
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیر درب پتروشیمی1397/06/27