پلی اتیلن وینیل استات (EVA)

   Search     

نام پلیمرگریدتوضیحاتمشخصات فنی
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)131618%دیتاشیت
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)VS 43018%- هونامدیتاشیت
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)VA 91028% - هنامدیتاشیت
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)ES 1800218%دیتاشیت
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)132828%دیتاشیت
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)VA 800 دیتاشیت
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)7350Formosaدیتاشیت
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)E180F18% VAدیتاشیت
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)E 180 S  
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)VA90028% 
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)131528%