ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE-TPE)

نام پلیمرگریدتوضیحاتمشخصات فنی
پلی اولفین الاستومر (POE)LC670آلفا اولفین - LGدیتاشیت
پلی اولفین الاستومر (POE)LC370آلفا اولفین - LGدیتاشیت
پلی اولفین الاستومر (POE)LC565آلفا اولفین - LGدیتاشیت