پلی آمید (PA)

   Search     

نام پلیمرSorted By نام پلیمر In Ascending Orderگریدتوضیحاتمشخصات فنی
پلی آمید 12L20LEMSدیتاشیت
پلی آمید 12L16LEMS-Grivory 
پلی آمید 4,6 (PA4,6)TW 371Stanyl-DSMدیتاشیت
پلی آمید 4.6 (PA4,6)TW 341Stanyl-DSMدیتاشیت
پلی آمید 4.6 (PA4,6)TW 441Stanyl-DSMدیتاشیت
پلی آمید 6 (PA6)KN136نایلون 6دیتاشیت
پلی آمید 6 (PA6)F223DSM - هلنددیتاشیت
پلی آمید 6 (PA6)B70LBASF - آلمان 
پلی آمید 6 (PA6)25BT دیتاشیت
پلی آمید 6 (PA6)K125DSM- Akulonدیتاشیت
پلی آمید 6 (PA6)F136DSM- Akulonدیتاشیت
پلی آمید 6 (PA6)NB40 GR30 N100الیاف دار-تکومید 
پلی آمید 6 (PA6)NB40 NLEتکومید-ساده 
پلی آمید 6 (PA6)K224-G6تقویت شده با الیاف شیشهDSM- Akulon 
پلی آمید 6.12PA 6 12Evonik 
پلی آمید 66 (PA66)U166ERنایلون 66دیتاشیت
پلی آمید 66 (PA66)AESZ4تایواندیتاشیت
پلی آمید 66 (PA66)A70LBASF - آلمان 
پلی آمید 66 (PA66)A70SBASF - آلمان 
پلی آمید 66 (PA66)NA40 NL E دیتاشیت
پلی آمید 66 (PA66)101-63658Zytel(زایتل) 
پلی آمید 66 (PA66)101FBKB 009Zytel(زایتل) 
پلی آمید 66 (PA66)101FNC 010Zytel(زایتل) 
پلی آمید 66 (PA66)101LBKB009Zytel(زایتل) 
پلی آمید 66 (PA66)101LBKB 080Zytel 
پلی آمید 66 (PA66)101NC 010DZytel(زایتل) 
پلی آمید 66 (PA66)FG 101 NC 010Zytel(زایتل) 
پلی آمید 66 (PA66)RSLC 1010 NC010Zytel(زایتل) 
پلی آمید 66 (PA66)AG-30Hگریلون-Grilon 
پلی آمید 66 (PA66)AS-V0گریلون-Grilon 
پلی آمید 66 (PA66)AZ 3گریلون-Grilon