پلی استال (POM)

   Search     

نام پلیمرگریدتوضیحاتمشخصات فنی
پلی استال (POM)K300هوستافرمدیتاشیت
پلی استال (POM)N109 LDپلی اکسی متیلندیتاشیت
پلی استال (POM)FM090پلی اکسی متیلندیتاشیت
پلی استال (POM)SB35Formosaدیتاشیت
پلی استال (POM)PO20 NL MBپلی اکسی متیلندیتاشیت
پلی استال (POM)M90پلی اکسی متیلندیتاشیت
پلی استال (POM)MC90پلی اکسی متیلندیتاشیت
پلی استال (POM)511ِDP-BK 402Delrinدیتاشیت
پلی استال (POM)500P NC010Delrin-دلریندیتاشیت
پلی استال (POM)100P NC010Delrin-دلریندیتاشیت
پلی استال (POM)501S NC010Delrin-دوپونتدیتاشیت