پلی متیل متاکریلات (PMMA)

نام پلیمرگریدتوضیحاتمشخصات فنی
پلی متیل متاکریلات (PMMA)CM 205 دیتاشیت
پلی متیل متاکریلات (PMMA)CM 207 دیتاشیت
پلی متیل متاکریلات (PMMA)CM 211 دیتاشیت
پلی متیل متاکریلات(PMMA)IH830LG