پلى استايرن (PS)

   Search     

گروه پلیمریگریدکاربردتوضیحاتمشخصات فنى
پلی استایرن معمولی (GPPS)1540 کریستالدیتاشیت
پلى استايرن معمولى (GPPS)1460   
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144  دیتاشیت
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طـه   
پلی استایرن معمولی (GPPS)336   
پلی استایرن معمولی (GPPS)861   
پلی استایرن معمولی (GPPS)5250   
پلی استایرن معمولی (GPPS)1551 کریستال تخت جمشید 
پلی استایرن مقاوم (HIPS)7240 هایمپکدیتاشیت
پلی استایرن مقاوم (HIPS)350 هایمپک 
پلی استایرن مقاوم (HIPS)9450 high impact 
پلی استایرن مقاوم (HIPS)425 high impact- کره 
پلی استایرن مقاوم (HIPS)724 high impcat- کره 
پلی استایرن مقاوم (HIPS)850